SALVIA – EKOLOGICKÝ INSTITUT, z.s.

Přírodní památka Podbabské skály chrání výchozy proterozoických hornin na levém břehu kaňonovitého údolí Vltavy a významná společenstva skal a skalní stepi s výskytem chráněných a ohrožených druhů. Území představuje významné refugium mnoha vzácných druhů, mimo cévnatých rostlin jsou to také… Číst více

Evropsky významná lokalita Havránka a Salabka se nachází v severní části Prahy, v širší rekreační zóně městské části Troja, ve svažitém terénu pod bohnickým sídlištěm. Vlastní evropsky významnou lokalitu tvoří dvě v současnosti již vyhlášená chráněná území (přírodní památky) Havránka… Číst více

Přírodní památku Salabka tvoří severozápadně orientovaný svah, který příkře spadá do mělkého uzavřeného údolí (od paty svahu po vrchol je převýšení 25 metrů). Geologickým podkladem jsou droby a slabě přeměněné břidlice. Na matečnou horninu nasedají mělké vrstvy zvětraliny a půdy… Číst více

Obecné informace o NS Od začátku listopadu roku 2001 mohou návštěvníci přírodního parku Drahaň-Troja navštívit nově upravenou naučnou stezku v areálu Pražské botanické zahrady. Trasa cesty je vedena mezi trojským zámkem a městskou čtvrtí Bohnice. V této oblasti je rozmístěno… Číst více

Zvláště chráněné území Rybníčky u Podbořánek se nachází na rozhraní Středočeského a Plzeňského kraje, přibližně 10 km severně od města Kralovice, na kraji obce Podbořánky. Bylo vyhlášeno v kategorii „přírodní rezervace“ v červnu roku 1990 jako „velmi cenné území se… Číst více

Rozsáhlý komplex strmých skal, skalních hřbítků a roklí i zalesněných svahů hostí pestrá společenstva suchých trávníků a skalních stepí.

Geologickým podkladem jsou starohorní bazalty, droby a silicity, které často vystupují jako skalní výchozy ve svazích vltavského údolí. Zvláště patrný je… Číst více

K jihu exponovaná stráň, v jihozápadní části narušená malým opuštěným hliništěm, nachází se 500–1200 m jihozápadně od Dřínova. Motivem ochrany jsou společenstva slínovcovitých, tzv. bílých strání. Jde o ojedinělý biotop odkrytých křídových slínovců Dřínovské hory (247 m n.m.) s teplomilnými… Číst více