Tento příspěvek byl přečten2913krát!

Slavičí údolí je součástí Přírodního parku Radotínsko-Chuchelský háj. Je bočním údolím k hlavnímu údolí, které prochází od Zadní Kopaniny až do Radotína. Území bylo vyhlášeno za chráněné území v roce 1988 na téměř čtyřiceti hektarech. Předmětem ochrany je údolí s přirozenými společenstvy teplomilné doubravy a habrové doubravy, údolní prameniště a louky a naleziště zkamenělin. I přes vybudování městského obchvatu u Lochkova si údolí zachovalo poklidný ráz. Osou přírodní rezervace je Skalní potok, který začíná v závěru údolí, dnes již zrušenou studánkou.

Přírodní památka Slavičí údolí

V území se nacházejí výchozy diferencovaného bazaltového tělesa s klasickými příklady polštářových láv. V nadloží tělesa vychází na povrch úzký pruh silurských graptolitových břidlic motolského souvrství. Z paleontologického pohledu je přírodní rezervace zajímavá úlomky schránek hlavonožců a mlžů, konkrétně zde byl zjištěn výskyt mlže Antipleura bohemica a dále Patrocardia evolvens. Lokalizovány jsou do nejvyšších poloh přídolí a v „antipleurové vrstvě“ nejspodnějšího lochkova (devon).

Přírodní památka Slavičí údolí

Při sestupu do údolí se objevuje první výslunná stráňka odpovídající širokolistým suchým trávníkům sv. Cirsio-Brachypodion pinnati. Roste zde šalvěj luční (Salvia pratensis), jitrocel prostřední (Plantago media), chrpa čekánek (Centaurea scabiosa), len počistivý (Linum catharticum), štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) nebo chrpa luční (Centaurea jacea). Ze zajímavějších druhů pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), ostřice nízká (Carex humilis), pipla osmahlá (Nonea pulla), zákonem chráněný kavyl Ivanův (Stipa pennata) nebo pcháč bělohavý (Cirsium eriophorum), s nápadnými, i přes metr vysokými lodyhami a velkými úbory.

Přírodní památka Slavičí údolí

Údolní, pravidelně sečené louky, mají charakter vlhkých pcháčových luk. Zaznamenány byly především kerblík lesní (Anthriscus sylvestris), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), bolševník obecný (Heracleum sphondylium), dále srha říznačka (Dactylis glomerata), pryskyřník prudký (Ranunculus acris), pcháč zelinný (Cirsium oleraceum), trojštět žlutavý (Trisetum flavescens) nebo škarda bahenní (Crepis paludosa).

Přírodní památka Slavičí údolí

Větší část území je ale zalesněná. V porostech hercynských mezických dubohabřin, as. Galio sylvaticiCarpinetum betuli (resp. Melampyro nemorosiCarpinetum) byly zapsány ve stromovém patře habr obecný (Carpinus betulus), dub zimní (Quercus petraea), s příměsí buku lesního (Fagus sylvatica). V bohatě vyvinutém keřovém patře babyky (Acer campestre), javory mléče (Acer platanoides) a javory kleny (Acer pseudoplatanus), zimolezy (Lonicera xylosteum), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a lípa srdčitá (Tilia cordata).

Přírodní památka Slavičí údolí

V bylinném podrostu rostly hrachor jarní (Lathyrus vernus), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), válečka lesní (Brachypodium sylvaticum), srha hajní (Dactylis polygama), svízel lesní (Galium sylvaticum), zajímavý je výskyt okrotice bílé (Cephalanthera damasonium) a medovníku meduňkolistého (Melittis melissophyllum).

Přírodní památka Slavičí údolí

Lokálně je vyvinuta submediteránní bazifilní teplomilná doubrava, svazu Quercion pubescenti-petraeae, konkrétně bazifilní dubové řídkolesy na mělkých suchých půdách středních a severních Čech, as. Lathyro collini-Quercetum pubescentis. Dominantu tvoří dub zimní (Quercus petraea), s příměsí habru (Carpinus betulus). V bylinném patře se objevuje ostřice nízká (Carex humilis), řimbaba chocholičnatá (Pyrethrum corymbosum), marulka klinopád (Clinopodium vulgare) nebo svízel sivý (Galium glaucum).

Přírodní památka Slavičí údolí

V ohbí potoka se se nachází další výslunná stráňka se suchými trávníky. Zaznamenány byly pouze běžné teplomilné druhy, jako jehlice trnitá (Ononis spinosa), klinopád obecný (Clinopodium vulgare), ostřice nízká (Carex humilis), řepík lékařský (Agrimonia eupatoria), štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) nebo krvavec menší (Sanguisorba minor).

Přírodní památka Slavičí údolí

Seznam druhů cévnatých rostlin nalezených v přírodní památce ve dnech 5.6.2008 a 3.10.2015:

Acer campestre (2008, 2015)
Acer platanoides (2008, 2015)
Acer pseudoplatanus (2008, 2015)
Aegopodium podagraria (2008, 2015)
Agrimonia eupatoria (2015)
Achillea millefolium agg. (2008, 2015)
Alliaria petiolata (2008)
Alnus glutinosa (2008)
Anhriscus sylvestris (2008, 2015)
Arctium lappa (2008)
Arctium tomentosum (2015)
Arrhenatherum elatius (2008, 2015)
Asarum europaeum (2008)
Astragalus glycyphyllos (2008, 2015)
Brachypodium sylvaticum (2008)
Campanula trachelium (2008)
Carex humilis (2015)
Carpinus betulus (2008, 2015)
Centaurea jacea (2015)
Centaurea scabiosa (2015)
Centaurea stoebe (2015)
Cephalanthera damasonium (2008)
Cichorium intybus (2015)
Cirsium acaule (2015)
Cirsium arvense (2008)
Cirsium eriophorum (2015)
Cirsium oleraceum (2015)
Clinopodium vulgare (2015)
Convolvulus arvensis (2008)
Cornus sanguinea (2008, 2015)
Corylus avellana (2015)
Crataegus sp. (2015)
Crepis paludosa (2015)
Dactylis glomerata (2008, 2015)
Dactylis polygama (2008)
Erigeron annuus s.l. (2015)
Fagus sylvatica (2008, 2015)
Falcaria vulgaris (2015)
Fragaria moschata (2008)
Fragaria viridis (2015)
Fraxinus excelsior (2008, 2015)
Galium album (2008, 2015)
Galium aparine (2008, 2015)
Galium glaucum (2015)
Galium sylvaticum (2008)
Geranium palustre (2015)
Geranium pratense (2015)
Geum urbanum (2008)
Hedera helix (2008, 2015)
Hepatica nobilis (2015)
Heracleum sphondylium (2008, 2015)
Hieracium murorum (2008)
Impatiens parviflora (2008, 2015)
Iris pseudacorus (2008, 2015)
Knautia arvensis (2008, 2015)
Lamium album (2015)
Lamium maculatum (2008)
Larix decidua (2015)
Lathyrus vernus (2008)
Leontodon hispidus (2015)
Linum catharticum (2015)
Lonicera xylosteum (2015)
Lotus corniculatus (2015)
Luzula luzuloides (2008)
Melittis melissophyllum (2008)
Mercurialis perennis (2008)
Milium effusum (2008)
Myosoton aquaticum (2015)
Nonea pulla (2015)
Ononis spinosa (2015)
Picea abies (2015)
Pimpinella major (2008)
Pinus nigra (2015)
Plantago major (2008, 2015)
Plantago media (2015)
Polygonatum multiflorum (2015)
Prunella vulgaris (2015)
Prunus spinosa (2015)
Pulmonaria obscura (2008, 2015)
Pyrethrum corymbosum (2008)
Quercus petraea (2008)
Quercus robur (2008, 2015)
Quercus rubra (2015)
Ranunculus acris (2008)
Ranunculus repens (2008, 2015)
Rhinanthus minor (2008)
Rubus idaeus (2015)
Salvia pratensis (2008, 2015)
Sambucus nigra (2015)
Sanguisorba minor (2015)
Scabiosa ochroleuca (2015)
Scirpus sylvaticus (2015)
Securigera varia (2015)
Silene vulgaris (2015)
Stachys sylvatica (2008, 2015)
Stellaria holostea (2008)
Stipa pennata (2015)
Syringa vulgaris (2015)
Taraxacum sect. Ruderalia (2008)
Tilia cordata (2015)
Tilia platyphyllos (2008, 2015)
Trifolium pratense (2008)
Trifolium repens (2008, 2015)
Trisetum flavescens (2008)
Urtica dioica (2008, 2015)

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Publikováno dne 27.12.2015.

Fotografováno dne 5.6.2008 a 3.10.2015.

 

Na projekt Ohrožená pražská příroda finančně přispělo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget