Tento příspěvek byl přečten2451krát!

Lokalita chráněného území se nachází na stráni severovýchodně od kraje obce Encovany. Celý svah (jehož je přírodní památka součástí) má jihozápadní až západní expozici a táhne se až pod zříceninu kostela Prachová u obce Hrušovany. Nadmořská výška se pohybuje mezi 220 až 250 m n.m.

Stráně nad Suchým potokem

Hlavním předmětem ochrany je velmi pestrá květena bývalých ovčích pastvin s výskytem celé řady vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Stráně nad Suchým potokem

Plošně nejrozsáhlejším typem nelesní vegetace jsou širokolisté suché trávníky svazu Bromion erecti. Jedná se o zapojené až mezernaté trávníky s dominancí válečky prapořité (Brachypodium pinnatum), případně sveřepu vzpřímeného (Bromus erectus), v nižší vrstvě zpravidla s výrazným zastoupením kostřavy žlábkaté (Festuca rupicola). Jsou druhově bohaté, s větším zastoupením širokolistých vytrvalých bylin. Jejich rozsah byl v minulosti mnohem větší, z důvodu sukcesních změn jsou postupně vytlačovány expandujícími křovinami.

Stráně nad Suchým potokem

Mezi jinými se v přírodní památce stráně nad Suchým potokem v tomto společenstvu z běžnějších druhů vyskytuje prorostlík srpovitý (Bupleurum falcatum), máčka ladní (Eryngium campestre), šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata), krvavec menší (Sanguisorba minor), čičorka pestrá (Securigera varia) nebo jehlice trnitá (Ononis spinosa). Ze vzácnějších to je černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), čičorka pochvatá (Coronilla vaginalis), len tenkolistý (Linum tenuifolium), pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), pcháč panonský (Cirsium pannonicum), smldník jelení (Peucedanum cervaria), hadí mord španělský (Scorzonera hispanica), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), len žlutý (Linum flavum), černý hřebenitý (Melampyrum cristatum), sasanka lesní (Anemone sylvestris), ostřice nízká (Carex humilis) a další.

Stráně nad Suchým potokem

Podstatnou část svahů v okrajových partiích přírodní památky lze zařadit mezi vysoké mezofilní a xerofilní křoviny svazu Berberidion a Prunion spinosae. V důsledku sukcese zarůstají velkou část původně bezlesých společenstev. Jedná se o husté, často vysoké trnité křoviny, vysoké kolem 2–5 m, druhově bohaté, často velkoplošné nebo liniové. Vesměs mají více dominantních druhů. V případě Strání nad Suchým potokem to je především svída krvavá (Cornus sanguinea), v menší míře hlohy (Crataegus sp.), lísky (Corylus avellana), ptačí zob (Ligustrum vulgare), trnky (Prunus spinosa) a růže (Rosa sp.).

Stráně nad Suchým potokem

Nejzajímavějším druhem přírodní památky je brukev prodloužená pravá (Brassica elongata subsp. elongata), řazená v červeném seznamu z roku 2001 do kategorie kriticky ohrožených druhů. Později byl její výskyt v České republice vyhodnocen jako nepůvodní a do nové verze červeného seznamu se již nedostala.

Stráně nad Suchým potokem

V přírodní památce lze nalézt řadu vzácných stepních druhů, jako je čičorka pochvatá (Coronilla vaginalis), hlaváček jarní (Adonis vernalis) a len žlutý (Linum flavum) v kategorii silně ohrožených druhů. Dále sasanka lesní (Anemone sylvestris), hvězdnice chlumní (Aster amellus), pcháč bělohlavý (Cirsium eriophorum), len tenkolistý (Linum tenuifolium), černýš rolní (Melampyrum arvense), černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora) a lněnka lnolistá (Thesium linophyllon) v kategorii ohrožených druhů. A té nejnižší kategorii druhů vyžadujících další pozornost je možné uvést bělozářku větvitou (Anthericum ramosum), ostřici nízkou (Carex humilis), pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), oman vrbolistý (Inula salicina), smldník jelení (Peucedanum cervaria), prvosenku jarní (Primula veris), dub šípák (Quercus pubescens), mateřídoušku časnou (Thymus praecox), rozrazil ožankovitý (Veronica teucrium) a kalinu tušalaj (Viburnum lantana).

Stráně nad Suchým potokem

Mezi druhy chráněnými podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. figuruje čičorka pochvatá (Coronilla vaginalis), hlaváček jarní (Adonis vernalis), len žlutý (Linum flavum), sasanka lesní (Anemone sylvestris), hvězdnice chlumní (Aster amellus), len tenkolistý (Linum tenuifolium) a dub šípák (Quercus pubescens).

Stráně nad Suchým potokem

Seznam druhů nalezených v evropsky významné lokalitě (přírodní památce) v roce 2010:

Adonis vernalis
Aegopodium podagraria
Agrimonia eupatoria
Achillea millefolium agg.
Allium oleraceum
Anemone sylvestris
Anthericum ramosum
Anthyllis vulneraria
Arrhenatherum elatius
Aster amellus
Astragalus glycyphyllos
Avenula pratensis
Betula pendula
Brachypodium pinnatum
Brassica elongata subsp. elongata
Briza media
Bromus erectus
Bunias orientalis
Bupleurum falcatum
Calamagrostis epigejos
Campanula glomerata
Campanula rapunculoides
Campanula rotundifolia
Carex flacca
Carex humilis
Carex tomentosa
Carlina acaulis
Carlina vulgaris
Centaurea jacea
Centaurea scabiosa
Cichorium intybus
Cirsium acaule
Cirsium arvense
Cirsium eriophorum
Cornus sanguinea
Coronilla vaginalis
Corylus avellana
Crataegus sp.
Dactylis glomerata
Daucus carota
Echinops sphaerocephallus
Eryngium campestre
Euphorbia cyparissias
Falcaria vulgaris
Festuca rupicola
Filipendula vulgaris
Frangula alnus
Fraxinus excelsior
Galium album
Galium pumilum
Galium verum
Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum
Humulus lupulus
Hypericum perforatum
Inula salicina
Knautia arvensis
Koeleria macrantha
Lathyrus tuberosus
Leontodon hispidus
Leucanthemum vulgare agg.
Ligustrum vulgare
Linum flavum
Linum tenuifolium
Lotus corniculatus
Malus domestica
Medicago falcata
Melampyrum arvense
Melilotus officinalis
Onobrychis viciifolia
Ononis spinosa
Onopordum acanthium
Origanum vulgare
Peucedanum cervaria
Pinus sylvestris juv.
Plantago lanceolata
Plantago media
Poa angustifolia
Prunella grandiflora
Prunus avium
Prunus domestica
Prunus spinosa
Pyrethrum corymbosum
Pyrus communis
Quercus pubescens
Reseda lutea
Rhamnus cathartica
Rosa sp.
Salvia verticillata
Sambucus nigra
Scabiosa ochroleuca
Securigera varia
Serratula tinctoria
Sesleria caerulea
Stachys recta
Taraxacum sect. Erythrosperma
Teucrium chamaedrys
Thesium linophyllon
Thymus praecox
Tragopogon orientalis
Trifolium medium
Trifolium montanum
Veronica teucrium
Viburnum lantana
Vicia tenuifolia
Viola hirta
Vitis vinifera

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Fotografováno ve dnech 25.6.2008 a 7.7.2010.

Úplný přehled evropsky významných lokalit a ptačích oblastí naleznete na STRÁNKÁCH ÚSTECKÉHO KRAJE VĚNOVANÝCH SOUSTAVĚ NATURA 2000.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget