Tento příspěvek byl přečten2487krát!

Přírodní rezervace se nachází v severovýchodní části Prahy, mezi Kbely, Satalicemi a Radonicemi, při jižním okraji městské části Vinoř. Je součástí pramenné oblasti bezejmenného přítoku Vinořského potoka. Do chráněného území je zahrnuto také údolí Vinořského potoka. Přírodní rezervace je oblíbeným rekreačním místem v návaznosti na blízkou přírodní památku Bažantnice v Satalicích. Vede tudy jak značená turistická cesta, tak cyklostezka. Chráněné území bylo vyhlášeno v roce 1982. Předmětem ochrany jsou výchozy svrchnokřídových pískovců lemující krajinářsky významné údolí se starými dubovými porosty a mokřadními olšinami na výstupech pramenů.

Vinořský park

Největší část zaujímají lesní porosty, v minulosti sadovnicky udržované. Dnešní charakter se nejvíce blíží lužním nebo suťovým lesům. Ve stromovém patře se často uplatňuje dub letní (Quercus robur) nebo jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), dále javor mléč (Acer platanoides) a javor babyka (Acer campestre). V křovinném patře se mimo javorů (Acer platanoides, A. campestre) objevují hlohy (Crataegus sp.), brsleny (Euonymus europaea), svídy (Cornus sanguinea) a bezy (Sambucus nigra). V bylinném podrostu roste např. kuklík městský (Geum urbanum), válečka lesní (Brachypodium sylvaticum), krabilice mámivá (Chaerophyllum temulum), ostružiník (Rubus fruticosus agg.), netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora) a semenáče dřevin.

Vinořský park

Bažinné olšiny se vyvinuly na zamokřených půdách ve spodních částech údolí. Dominantu ve stromovém patře tvoří olše lepkavá (Alnus glutinosa). V bylinném patře se objevují kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), popenec břečťanolistý (Glechoma hederacea), kuklík městský (Geum urbanum), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), vrbina penízková (Lysimachia nummularia), kostival lékařský (Symphytum officinale) nebo svízel přítula (Galium aparine). V zatopených místech vzplývá na hladině okřehek menší (Lemna minor), ve vodním sloupci roste rozrazil potoční (Veronica beccabunga).

Vinořský park

Luční porosty se objevují v rozevřených částech údolí, jsou většinou kosené. Mají charakter vlhkých luk, místy s větší příměsí nitrofilních druhů. Dominantu často tvoří kostival lékařský (Symphytum officinale), štovík (Rumex sp.), pcháč zelinný (Cirsium oleraceum), pcháč rolní (Cirsium arvense) a kopřiva dvoudomá. Z dalších druhů se objevují bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), kerblík lesní (Anthriscus sylvestris), silenka nadmutá (Silene vulgaris), svízel bílý (Galium album) nebo pryskyřník plazivý (Ranunculus repens).

Vinořský park

Na dně údolí se nacházejí celkem tři rybníky. Jednak je to Biologický rybník, který je součástí povodí Vinořského potoka (při západní hranici území). V centrální části je to rybník U Kamenného stolu, který je součástí povodí bezejmenného potoka, resp. přibližně v těchto místech pramení. Nakonec je to rybník U Pohanků – ten se nachází za soutokem Vinořského a bezejmenného potoka, v místech, kde potok opouští přírodní rezervaci.

Vinořský park

V břehových porostech byly zaznamenány např. sítina rozkladitá (Juncus effusus), mochna plazivá (Potentilla reptans), popenec břečťanolistý (Glechoma hederacea), kostival lékařský (Symphytum officinale), karbinec evropský (Lycopus europaeus) nebo lilek potměchuť (Solanum dulcamara).

Vinořský park

Na břehu rybníka U Kamenného stolu se nachází velká populace kolotočníku ozdobného (Telekia speciosa), orientačně na ploše stovek metrů čtverečních. Tento druh je původní v horách Apeninského poloostrova a ve východních Karpatech (nejblíže na Slovensku). Je často pěstován v parcích a nezřídka zplaňuje, zejména podél vodních toků. V severní části Prahy je známý jeho výskyt např. v Drahanském údolí.

Vinořský park

Okrajové části území tvoří pole protkané alejovými cestami s jírovci (Aesculus hippocastanum), doplněné vzácněji jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior). Aleje vyplňují keřové porosty s brslenem evropským (Euonymus europaea), řešetlákem počistivým (Rhamnus cathartica), bezem černým (Sambucus nigra), ptačím zobem (Ligustrum vulgare), z náletových dřevin javorem mléčem (Acer platanoides) nebo jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior).

Vinořský park

Seznam druhů cévnatých rostlin nalezených v přírodní rezervaci v roce 2015:

Aegopodium popdagraria
Aesculus hippocastanum
Achillea millefolium agg.
Alnus glutinosa
Anthriscus sylvestris
Arctium tomentosum
Artemisia vulgaris
Ballota nigra
Brachypodium sylvaticum
Cichorium intybus
Cirsium arvense
Cirsium oleraceum
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus sp.
Dactylis glomerata
Dryopteris carthusiana
Euonymus europaea
Fraxinus excelsior
Galeobdolon luteum
Galeopsis pubescens
Galium album
Galium aparine
Geum urbanum
Glechoma hederacea
Hedera helix
Chaerophyllum temulum
Chelidonium majus
Impatiens parviflora
Juglans regia
Juncus effusus
Lamium maculatum
Lemna minor
Ligustrum vulgare
Lolium perenne
Lycopus europaeus
Lysimachia nummularia
Philadelphus coronarius
Plantago lanceolata
Plantago major
Poa compressa
Polygonum aviculare agg.
Potentilla argentea
Potentilla reptans
Pulmonaria obscura
Quercus robur
Ranunculus repens
Reynoutria japonica
Rhamnus cathartica
Robinia pseudacacia
Rubus fruticosus agg.
Rumex sp.
Sambucus nigra
Silene vulgaris
Solanum dulcamara
Solidago canadensis
Stellaria media agg.
Symphytum officinale
Taraxacum sect. Ruderalia
Telekia speciosa
Trifolium pratense
Urtica dioica
Veronica beccabunga
Veronica chamaedrys agg.
Vicia cracca

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Publikováno dne 7.12.2015.

Fotografováno dne 2.10.2015.

 

Na projekt Ohrožená pražská příroda finančně přispělo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget