Tento příspěvek byl přečten1647krát!

Navržený významný krajinný prvek se nachází v katastru města Odolena Voda, na soutoku bezejmenného potoka (který pramení na severovýchodním okraji obce Postřižín) a potoka Jordán (který pramení ve Velkém háji u Odoleny Vody). Oba potoky protékají nudnou zemědělskou krajinou mezi poli a jsou lemovány pouze úzkým lemem křovin, který střídají rákosiny nebo ojedinělé vzrostlé dřeviny. Oba potoky jsou zahloubené a plní spíše funkci odvodňovacích kanálů. O to více je potom zpestřením větší plocha zeleně právě na soutoku těchto potoků. Tato část se zřejmě jen špatně dala odvodnit a tak nad ní zemědělci a meliorační inženýři „zlomili hůl“ a ponechali ji svému osudu.

Soutok Jordán, Odolena voda

V území převažují rákosiny, resp. vegetace rákosin eutrofních a stojatých vod s dominantním rákosem obecným (Phragmites australis), dále s chrasticí rákosovitou (Phalaris arundinacea), kopřivou dvoudomou (Urtica dioica), ostružiníky (Rubus fruticosus agg,), svízelem přítulou (Galium aparine), karbincem evropským (Lycopus europaeus) a vrbovkou chlupatou (Epilobium hirsutum). Původně se ale nepochybně jednalo o kosené louky ponechané ladem. Rákosiny zarůstají zatím jednotlivě keři: bezem černým (Sambucus nigra), růží (Rosa sp.), svídami (Cornus sanguinea) a hlohy (Crataegus sp.).

Podél potoka solitérně nebo ve skupinkách roste vrba křehká (Salix fragilis), místy s rozlámanými korunami. V potoce se běžně objevuje potočník vzpřímený (Berula erecta), vzácnější druh vedený v červeném seznamu jako druh vyžadující další pozornost (kategorie C4a). Na březích potoka se vzácně objevují ostřicové louky s ostřicí ostrou (Carex acutiformis), dále se sítinami (Juncus inflexus), vrbovkami (Epilobium hirsutum), chrasticí rákosovitou (Phalaris arundinacea), štětkami (Dipsacus fullonum) a dalšími druhy. Zajímavým druhem je ostřice Otrubova (Carex otrubeae), která patří mezi vzácnější druhy ostřic.

Soutok Jordán, Odolena voda

Podle dřívějšího ojedinělého nálezu ostřice žitné (Carex secalina) je lokalita patrně pozůstatkem dříve plošně hojně rozšířených slanistých močálů mezi Úžicemi a Chlumínem. Je to druh zasolených luk a mokřadů a také slaných úhorů. Po změně stanovištních podmínek patří mezi poslední druhy, které jsou schopny na stanovišti vytrvávat. Je známa z několika lokalit právě podél trati Úžice-Netřeba (například významného krajinného prvku Slanisko u trati, přírodní památky Netřebská slaniska) a také z blízké přírodní památky Slaná louka u Újezdce.

Hyoscyamus niger

Jako refugium zeleně uprostřed polí je lokalita využívána mnoha druhy ptáků. Přestože průzkum ptáků konkrétně v této části nebyl prováděn, existují nálezy z blízkého okolí – povodí potoka Jordán a návrhu významného krajinného prvku Slanisko u trati. Tzn. území vzdálených do 1 km – vzhledem k charakteru stanovišť se nepochybně stejné druhy vyskytují i zde. Zaznamenány byly ťuhýk obecný (Lanius collurio; regionálně vymizelý – RE, zákonem chráněný jako silně ohrožený), pěnice vlašská (Sylvia nissoria; zranitelný druh – VU, zákonem chráněný jako silně ohrožený), slavík obecný (Luscinia megarhynchos; málo dotčený druh – LC, zákonem chráněný jako ohrožený), krutihlav obecný (Jynx torquilla; zranitelný druh – VU, zákonem chráněný jako silně ohrožený) a moták pochop (Circus aeruginosus; zranitelný druh – VU, zákonem chráněný jako ohrožený).

Soutok Jordán, Odolena voda

Do budoucna by bylo vhodné realizovat prořezávky dřevin a křovin, aby nedošlo k úplnému zarůstání rákosin. Rákosiny by bylo vhodné ponechat svému osudu a jako klidovou lokalitu pro ptáky. Ideální by bylo vytvoření několika menších tůněk v rákosinách pro podporu vývoje obojživelníků.

V povodí toku bezejmenného potoka, který pramení na severovýchodním okraji obce Postřižín (až po silnici Odolena voda-Úžice), se neobjevuje nic převratného. Ze vzácností to jsou především lokální souvislé porosty potočníku vzpřímeného (Berula erecta).

Soutok Jordán, Odolena voda

Jinak jsou běžným průvodcem toku křoviny – slivoň myrobalán (Prunus cerasifera), hloh (Crataegus sp.), mahalebka (Prunus mahaleb), bez černý (Sambucus nigra), růže (Rosa sp.), svída krvavá (Cornus sanguinea), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), vrba popelavá (Salix cinerea) a vrba jíva (Salix caprea). V jejich podrostu rostou kuklík městský (Geum urbanum) a kopřiva dvoudomá (Urtica dioica).

Soutok Jordán, Odolena voda

V jedné části (na hranici katastru) se úzký pruh zeleně podél potoka rozšiřuje do lužního porostu s topolem kanadským (Populus x canadensis), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) a okrajově vrbou křehkou (Salix fragilis), v keřovém patře s dominantním bezem černým (Sambucus nigra). V bylinném patře roste zejména kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) a juvenilní exempláře jasanu (Fraxinus excelsior), z dalších druhů kuklík městský (Geum urbanum), vrbina penízková (Lysimachia nummularia), mahalebky (Prunus mahaleb), hlohy (Crataegus sp.), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) a růže (Rosa sp.).

Soutok Jordán, Odolena voda

V okolí se objevují rákosiny s dominantním rákosem obecným (Phragmites australis) a také s kopřivou (Urtica dioica) a pcháčem rolním (Cirsium arvense).

Soutok Jordán, Odolena voda

Část má charakter neudržované zarostlé vlhké louky se sadcem konopáčem (Eupatorium cannabinum), kostivalem lékařským (Symphytum officinale) a čistcem bahenním (Stachys palustris).

Soutok Jordán, Odolena voda

Při kraji pole roste souvisle na ploše o desítkách metrech čtverečních vzácnější plevel prlina rolní (Lycopsis arvensis) a také 2 rostliny blínu černého (Hyoscyamus niger).

Bezejmenný potok směřující od Postřižína je po překonání silnice Odolena Voda-Úžice lemován keři – růžemi (Rosa sp.), bezy (Sambucus nigra), hlohy (Crataegus sp.), slivoní myrobalánem (Prunus cerasifera) a ořešáky (Juglans regia). Luční porosty mají ruderální nádech – s kopřivou dvoudomou (Urtica dioica), ovsíkem vyvýšeným (Arrhenatherum elatius), svízelem bílým (Galium album), štětkou planou (Dipsacus fullonum), sveřepem bezbranný (Bromus inermis), pýrem plazivým (Elytrigia repens), sveřepem jalovým (Bromus sterilis) a pcháčem rolním (Cirsium arvense).

Soutok Jordán, Odolena voda

Zajímavější je to přímo u vody, kde roste potočník vzpřímený (Berula erecta) – s přestávkami se plevelí v celém toku.

Soutok Jordán, Odolena voda

Dále třezalka čtyřkřídlá (Hypericum tetrapterum), opletník plotní (Calystegia sepium), srha říznačka (Dactylis glomerata), měrnice černá (Balota nigra), ostřice ostrá (Carex acutiformis), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea), křehkýš vodní (Myosoton aquaticum) a rákos obecný (Phragmites australis).

Soutok Jordán, Odolena voda

V místech zatrubněného přítoku potoka rostou sléz lesní (Malva sylvestris), vrbovka chlupatá (Epilobium hirsutum), svída krvavá (Cornus sanguinea), měrnice černá (Ballota nigra), vrbina penízková (Lysimachia nummularia), mochna plazivá (Potentilla reptans), netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora), orobinec širolistý (Typha latifolia), kostival lékařský (Symphytum officinale), lopuch plstnatý (Arctium tomentosum), lnice obecná (Linaria vulgaris) a sítina sivá (Juncus inflexus).

Soutok Jordán, Odolena voda

Přehled zaznamenaných druhů cévnatých rostlin při návštěvě navrhovaného VKP Soutok potoka Jordán ve vegetační sezóně roku 2017

Arctium tomentosum
Arrhenatherum elatior
Ballota nigra
Berula erecta
Brachypodium sylvaticum
Bromus inermis
Bromus sterilis
Calamagrostis epigejos
Calystegia sepium
Carex acutiformis
Carex otrubeae
Cirsium arvense
Cirsium heterophyllum
Cirsium vulgare
Convolvulus arvensis
Cornus sanguinea
Crataegus sp.
Dactylis glomerata
Dipsacus fullonum
Elytrigia repens
Epilobium hirsutum
Eupatorium cannabinum
Fraxinus excelsior
Galium aparine
Geum urbanum
Humulus lupulus
Hyoscyamus niger
Hypericum tetrapterum
Impatiens parviflora
Juglans regia
Juncus inflexus
Lathyrus pratensis
Linaria vulgaris
Lycopsis arvensis
Lysimachia nummularia
Lythrum salicaria
Malva sylvestris
Myosoton aquaticum
Phalaris arundinacea
Phragmites australis
Populus sp.
Populus xcanadensis
Potentilla anserina
Potentilla reptans
Prunus avium
Prunus cerasifera
Prunus mahaleb
Rosa sp.
Rubus fruticosus agg.
Salix alba
Salix caprea
Salix cinerea
Salix fragilis
Sambucus nigra
Solanum dulcamara
Solidago canadensis
Sorbus aucuparia
Stachys palustris
Symphytum officinale
Torilis japonica
Tussilago farfara
Typha latifolia
Urtica dioica
Veronica beccabunga

 

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Fotografováno v letech 2016 a 2017.

Odolena Voda_znak

 

Na projekt „Ohrožená příroda města Odolena Voda“ finančně přispělo město Odolena Voda.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget