Tento příspěvek byl přečten2311krát!

Přírodní památka se nachází mezi městskými čtvrtěmi Libuš, Krč, Kunratice a Roztyly. Je součástí rozlehlého celku Kunratického lesa, kde jsou chráněny zejména výslunné, jihozápadně orientované svahy a niva Kunratického potoka a jeho bezejmenného přítoku. Předmětem ochrany je zejména soubor lesních společenstev (tolitová doubrava, biková doubrava, černýšová dubohabřina, střemchová jasanina), a také geologický profil proterozoikem a ordovikem, neopominutelný je i výskyt významných a chráněných druhů rostlin a živočichů. Chráněné území bylo vyhlášeno v roce 1988 na ploše 150 hektarů. Lokalita má i velký význam rekreační – nachází se uprostřed hustě obydlené části Jižního města.

Údolí Kunratického potoka

Geologicky je území významné výchozy ordovických hornin s dobře přístupnými profily v několika lůmcích, které byly zakládány už od 15. století (mj. i v souvislosti se stavbou Nového Hrádku). Zjištěny byly břidlice a železné rudy spodního ordoviku, jílovité břidlice a křemenné pískovce středního ordoviku, dále jílovité břidlice a střídání drob, pískovců, prachovců a jílovitých břidlic svrchního ordoviku. Vrstevní sledy vzácně obsahují ramenonožce Conotreta turricula.

Údolí Kunratického potoka

Podél meandrujícího Kunratického potoka odpovídá vegetace střemchové jasenině (as. PrunoFraxinetum). Ve stromovém patře rostou topoly (Populus sp.), vrba křehká (Salix fragilis), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), dub letní (Quercus robur), olše lepkavá (Alnus glutinosa). V potoční vegetaci mj. ostřice řídkoklasá (Carex remota), ptačinec hajní (Stellaria nemorum), rdesno blšník (Persicaria lapathifolia) nebo kopřiva dvoudomá (Urtica dioica).

Údolí Kunratického potoka

Na příkrých jižních a západních svazích se vyvinula netvárná kyselá doubrava (as. Luzulo albidae-Quercetum). Mimo dubu zimního (Quercus petraea) tvoří příměs borovice lesní (Pinus sylvestris). V keřovém patře se objevují javory mléče (Acer platanoides), třešně (Prunus avium), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), hlohy (Crataegus sp.), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), růže (Rosa sp.) nebo tis (Taxus baccata). V bylinném patře lipnice hajní (Poa nemoralis), bika bělavá (Luzula luzuloides), metlička křivolaká (Avenella flexuosa), ostřice nízká (Carex humilis), v menší míře jestřábník zední (Hieracium murorum), mahónie cesmínolistá (Mahonia aquifolium), jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella) nebo pryšec chvojka (Euphoprbia cyparissias).

Údolí Kunratického potoka

Velká části příkrých svahů je ale tvořena jen sutěmi z drobných sypavých úlomků ordovických hornin, zcela bez bylinného podrostu. Stromové patro tvoří rozvolněné, zakrslé, příp. pokroucené exempláře dubu zimního (Quercus petraea).

Údolí Kunratického potoka

Plošina nad údolím je porostlá kyselou doubravou s dubem zimním (Quercus petraea) a vtroušeně s borovicí lesní (Pinus sylvestris). V keřovém patře se uplatňuje líska (Corylus avellana) nebo keřové exempláře dřevin, jako je smrk (Picea abies) nebo javor mléč (Acer platanoides). V bylinném patře rostou ostružiníky (Rubus idaeus, Rubus fruticosus agg.), metlička křivolaká (Avenella flexuosa), lipnice hajní (Poa nemoralis), jahodník obecný (Fragaria vesca) nebo kapraď samec (Dryopteris filix-mas).

Údolí Kunratického potoka

Na sprašové návěji při horní hraně údolí je vyvinut fragment teplomilné doubravy s početnou populací třemdavy bílé (Dictamnus albus), čítající až stovku jedinců. Hojně je zastoupena tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria), s menší pokryvností třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), ostřice nízká (Carex humilis), pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias), jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella) a rozchodník šestiřadý (Sedum sexangulare).

Údolí Kunratického potoka

Seznam druhů cévnatých rostlin nalezených v přírodní památce v roce 2015:

Acer campestre
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Aesculus hippocastanum
Agrostis capillaris
Alnus glutinosa
Avenella flexuosa
Berberis sp. hort.
Betula pendula
Brachypodium pinnatum
Calamagrostis epigejos
Calluna vulgaris
Carex humilis
Carex remota
Carpinus betulus
Corylus avellana
Cotoneaster integerrimus
Crataegus sp.
Dactylis glomerata
Dictamnus albus
Dryopteris filix-mas
Euphorbia cyparissias
Festuca ovina
Festuca pallens
Festuca valesiaca
Fragaria vesca
Fraxinus excelsior
Geum urbanum
Glechoma hederacea
Hieracium murorum
Hieracium pilosella
Hieracium sabaudum
Hypericum perforatum
Impatiens parviflora
Juglans regia
Larix decidua
Luzula luzuloides
Mahonia aquifolium
Persicaria lapathifolia
Picea abies
Pinus sylvestris
Plantago major
Poa annua
Poa nemoralis
Populus sp.
Potentilla argentea
Prunus avium
Quercus petraea
Quercus robur
Quercus rubra
Robinia pseudacacia
Rosa sp.
Rubus fruticosus agg.
Rubus idaeus
Rumex obtusifolius
Salix fragilis
Sambucus nigra
Scirpus sylvaticus
Sedum sexangulare
Sorbus aucuparia
Stellaria holostea
Stellaria media agg.
Stellaria nemorum
Symphoricarpos albus
Taraxacum sect. Ruderalia
Taxus baccata
Thalictrum minus
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Ulmus laevis
Urtica dioica
Verbascum lychnitis
Vincetoxicum hirundinaria

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Publikováno dne 20.12.2015.

Fotografováno dne 11.10.2015.

 

Na projekt Ohrožená pražská příroda finančně přispělo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget