Tento příspěvek byl přečten2449krát!

Zmrzlík se nachází v krajině jakoby opuštěné, na kraji města, daleko od civilizace, kde staré úvozové cesty plné kamení, všudypřítomné koně nebo zapomenutá „vé tři eska“ může připomínat doby dávno minulé.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Území se nachází východně od Městské části Zadní Kopanina, na severu k osadě Zmrzlík. Západní osu vytváří tok Mlýnského potoka, na který kolmo (k východu) navazuje Draská rokle. I když jsou do území zahrnuty i rovinaté pastviny, jsou nejcennější více či méně příkré svahy údolí. Zde se nacházejí velmi pěkná a zachovalá společenstva suchých trávníků.

zmrzlik2

V příkrých svazích, zejména u osady Zmrzlík, to jsou úzkolisté suché trávníky s kostřavami (především s kostřavou žlábkatou – Festuca rupicola). Místy se objevují i skalní výchozy. Ze zajímavějších druhů byly zaznamenány koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), sesel fenyklový (Seseli hippomarathrum), rozchodníky – rozchodník šestiřadý (Sedum sexangulare) a rozchodník bílý (Sedum album), mařinka psí (Asperula cynanchica), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), mochny – mochna jarní (Potentilla tabernaemontani), mochna stříbrná (Potentilla argentea), dále smělek štíhlý (Koeleria macrantha), pelyněk ladní (Artemisia campestris), oman hnidák (Inula conyzae), hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum) nebo pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias).

zmrzlik3

Do údolí se začínají objevovat křoviny. Nezapře se ovocnářské využití území, minimálně se zaznamenanými švestkami (Prunus domestica), třešněmi (Prunus avium), „špendlíky“ (Prunus insititia), hrušněmi (Pyrus communis) nebo jabloněmi (Malus domestica). K zarůstání ale dochází i dalšími keři – bezy (Sambucus nigra), hlohy (Crataegus sp.), babykami (Acer campestre), ptačími zoby (Ligustrum vulgare) nebo trnkami (Prunus spinosa).

zmrzlik4

Podél potoka se objevují některé vlhkomilnější druhy, jako kopřivy (Urtica dioica), lopuchy (Arctium sp.), mochna husí (Potentilla anserina), kostřava obrovská (Festuca gigantea), čistec lesní (Stachys sylvatica), v širším okolí potom běžné luční druhy, jako je srha říznačka (Dactylis glomerata), pampelišky (Taraxacum sect. Ruderalia), kakost luční (Geranium pratense), mrkev obecná (Daucus carota) nebo bolševník obecný (Heracleum sphondylium). Velká část toku, především toho v zástinu, je ale úplně bez bylinného pokryvu.

zmrzlik5

V mírných svazích se objevují ukázková společenstva širokolistých suchých trávníků. Za zmínku stojí třeslice prostřední (Briza media) nebo prvosenka jarní (Primula veris),která nepochybně upoutá louky v brzkém jaře svými žlutými kvítky. Dále štírovník růžkatý (Lotus corniculatus), jehlice trnitá (Ononis spinosa), krvavec menší (Sanguisorba minor) nebo pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule). Nápadně nad porosty stepí ční solitérní exempláře ohroženého pcháče bělohlavého (Cirsium eriophorum).

zmrzlik6

Seznam zaznamenaných druhů v Přírodní památce Zmrzlík:

Acer campestre
Agrimonia eupatoria
Achillea millefolium agg.
Arrhenatherum elatius
Artemisia campestris
Asperula cynanchica
Berberis vulgaris
Brachypodium pinnatum
Briza media
Bromus erectus
Campanula rotundifolia
Carex humilis
Centaurea scabiosa
Centaurea stoebe
Cirsium acaule
Cirsium eriophorum
Cirsium vulgare
Convolvulus arvensis
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Cotoneaster integerrimus
Crataegus sp.
Crepis biennis
Dactylis glomerata
Daucus carota
Dianthus carthusianorum
Echium vulgare
Erodium cicutarium
Eryngium campestre
Euphorbia cyparissias
Falcaria vulgaris
Festuca gigantea
Festuca rupicola
Fragaria viridis
Fraxinus excelsior
Galium album
Galium verum
Geranium pratense
Geum urbanum
Heracleum sphondylium
Hieracium umbellatum
Hypericum perforatum
Chenopodium album agg.
Inula conyzae
Knautia arvensis
Koeleria macrantha
Leontodon hispidus
Ligustrum vulgare
Lotus corniculatus
Malus domestica
Medicago falcata
Melica transsilvanica
Ononis spinosa
Pimpinella saxifraga
Plantago lanceolata
Plantago media
Poa angustifolia
Potentilla anserina
Potentilla argentea
Potentilla reptans
Potentilla tabernaemontani
Primula veris
Prunus avium
Prunus domestica
Prunus insititia
Prunus spinosa
Pulsatilla pratensis subsp. bohemica
Pyrus communis
Quercus robur
Ribes uva-crispa
Rosa sp.
Rubus fruticosus agg.
Salvia pratensis
Sambucus nigra
Sanguisorba minor
Scabiosa ochroleuca
Securigera varia
Sedum album
Sedum sexangulare
Senecio jacobaea
Seseli hippomarathrum
Stachys sylvatica
Stipa capillata
Taraxacum sect. Ruderalia
Tilia cordata
Urtica dioica
Veronica beccabunga

 

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAAutor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Publikováno dne 12.11.2015.

Fotografováno ve dnech 27.5.2008 a 3.10.2015.

 

Na projekt Ohrožená pražská příroda finančně přispělo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget