Tento příspěvek byl přečten3276krát!

Přírodní památka je vymezena korytem Botiče od hostivařské přehrady až po Záběhlice, v místě usedlosti Práče (v blízkosti křižovatky Práčské a Topolové ulice). Botič potom pokračuje hustě obydlenou zástavbou, aby se potom mohl v blízkosti Vyšehradu spojit s Vltavou.

DSC_0232

Motivem ochrany je přirozený tok potoka a jeho břehové porosty. Botanický význam je podružný. Dutinové, místy rozpadající se stromy, vyhledávají četné druhy ptáků. Objevují se zde lesní a mokřadní druhy brouků. Vodní plochy vyhledávají některé běžné druhy obojživelníků (ropucha obecná, zelení skokani, skokan hnědý) a užovka obojková. DSC_0324

Geologickým podkladem jsou břidličná souvrství ordoviku, na která navazují naplaveniny – hlíny a písčité hlíny, vzácněji štěrkopísky. Hodnota úseku se zvyšuje okolním přírodním zázemím a také se zvyšujícím se počtem starých stromů s trouchem.

DSC_0245

Hranicí přírodní památky je pouze úzký pás vlastního toku a navazující břehové porosty, ve kterých je častěji zastoupena olše lepkavá (Alnus glutinosa), ale také topoly (Populus sp.), jasany (Fraxinus excelsior), vrby (Salix alba, Salix fragilis) nebo javory mléče (Acer platanoides). Přirozené části mají charakter lužního lesa.

DSC_0238

V keřovém patru se objevují hlohy (Crataegus sp.), střemchy (Prunus padus), svídy (Cornus sanguinea), lísky (Corylus avellana), bezy (Sambucus nigra), růže (Rosa sp.), třešně (Prunus avium), javory kleny (Acer pseudoplatanus), ptačí zoby (Ligustrum vulgare) nebo mahalebky (Prunus mahaleb), z nárostů dřevin javory mléče (Acer platanoides) a jasany (Fraxinus excelsior). Přírodní památka je místem častějšího výskytu jilmů vazu, některých i značně letitých.

DSC_0276

V bylinném patře se objevují některé přirozeně se vyskytující druhy lužních lesů, jako svízel přítula (Galium aparine), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), kostřava obrovská (Festuca gigantea), chmel otáčivý (Humulus lupulus), čistec lesní (Stachys sylvatica), pýrovník psí (Elymus caninus), česnáček lékařský (Alliaria petiolata), kuklík městský (Geum urbanum), opletka plotní (Calystegia sepium), válečka lesní (Brachypodium sylvaticum), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) nebo hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum).DSC_0283

V břehových porostech roste karbinec evropský (Lycopus europaeus), pryskyřník plazivý (Ranunculus repens), ptačinec hajní (Stellaria nemorum), rákos (Phragmites australis), sítina rozkladitá (Juncus effusus), chrastice rákosovitá (Phalaris arunsinacea) nebo kosatec žlutý (Iris pseudacorus).

DSC_0292

Četné jsou ale také druhy ruderální z okolní zástavby, polí a úhorů, jako je zlatobýl kanadský (Solidago canadensis), netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora), vlaštovičník větší (Chelidonium majus) nebo pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris). Z nepůvodních druhů dřevin byly zaznamenány javor jasanolistý (Acer negundo) a akát (Robinia pseudacacia). Šíří se ale i některé nežádoucí druhy – mimo invazní křídlatky japonské (Reynoutria japonica) je běžným druhem pitulník postříbřený (Galeobdolon argentatum), rozšířený ze zahrádek a hřbitovů.DSC_0296

Seznam zaznamenaných druhů v Přírodní památce Meandry Botiče:

Acer negundo
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Aegopodium podagraria
Aesculus hippocastanum
Alliaria petiolata
Alnus glutinosa
Arctium lappa
Arrhenatherum elatius
Artemisia vulgaris
Brachypodium sylvaticum
Calystegia sepium
Cirsium vulgare
Conyza canadensis
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus sp.
Dactylis glomerata
Deschampsia cespitosa
Dipsacus fullonum
Dryopteris carthusianorum
Dryopteris filix-mas
Elymus caninus
Festuca gigantea
Fraxinus excelsior
Galeobdolon argentatum
Galium aparine
Geum urbanum
Humulus lupulus
Chelidonium majus
Impatiens parviflora
Iris pseudacorus
Juglans regia
Juncus effusus
Juncus tenuis
Lamium maculatum
Ligustrum vulgare
Lycopus europaeus
Persicaria lapathifolia
Phalaris arundinacea
Phragmites australis
Plantago major
Polygonum aviculare agg.
Populus sp.
Prunus avium
Prunus insititia
Prunus mahaleb
Prunus padus
Quercus robur
Ranunculus repens
Reynoutria japonica
Ribes rubrum
Robinia pseudacacia
Rosa sp.
Rubus fruticosus agg.
Rumex crispus
Rumex obtusifolius
Salix alba
Salix fragilis
Sambucus nigra
Solidago canadensis
Stachys sylvatica
Stellaria nemorum
Taraxacum sect. Ruderalia
Tilia cordata
Trifolium pratense
Ulmus laevis
Urtica dioica

Autor textů a fotografií: Daniel Hrčka.

Publikováno dne 20.11.2015.

Fotografováno dne 11.10.2015.

 

Na projekt Ohrožená pražská příroda finančně přispělo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget