Tento příspěvek byl přečten1639krát!

Přírodní památka se nachází v jihovýchodní části Prahy, v izolovaném lesním komplexu mezi Dolními Břežany a pražskými městskými částmi Cholupice a Písnice. Chráněné území zde bylo vyhlášeno v roce 1982 na ploše 13,8 hektaru, v nadmořské výšce 318 až 325 m n. m. (více méně v rovinatém terénu), důvodem vyhlášení bylo přirozené lesní společenstvo střemchové jaseniny na prameništi, habrová doubrava s výstavky dubu a lípy. Část lesního celku tvoří dno bývalého rybníka, přibližně uprostřed chráněného území se nachází pramen, který není v současnosti udržovaný.

Cholupická bažantnice

Stromové patro je tvořeno především dubem letním (Quercus robur), méně jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior), častější je ještě lípa malolistá (Tilia cordata) a habr obecný (Carpinus betulus), ostatní listnaté dřeviny se objevují vzácněji – třešeň ptačí (Prunus avium), dub červený (Quercus rubra), bříza bělokorá (Betula pendula) nebo javor klen (Acer pseudoplatanus). Některé exempláře dubu letního jsou občasně i dost letité. Z jehličnatých dřevin je zastoupen smrk ztepilý (Picea abies), borovice lesní (Pinus sylvestris) a vzácněji borovice černá (Pinus nigra).

Cholupická bažantnice

Cholupická bažantnice

V keřovém patře byly zapsány javor babyka (Acer campestre), bez černý (Sambucus nigra), mladé exempláře habru (Carpuinus betulus), hloh (Crataegus sp.), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), brslen evropský (Euonymus europaea) nebo srstka angrešt (Ribes uvacrispa).

Cholupická bažantnice

Bylinné patro je nejhezčí na jaře, kdy zde vykvétá větší množství jarních druhů – typické prvky hájové květeny – sasanka hajní (Anemone nemorosa), orsej jarní hlíznatý (Ficaria verna subsp. bulbifera), kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), křivatec žlutý (Gagea lutea), velmi pěkné jsou různobarevné porosty dymnivky duté (Corydalis cava) a nachází se zde i vzácnější dymnivka bobovitá (Corydalis intermedia).

Cholupická bažantnice

Cholupická bažantnice

Většina území vegetačně odpovídá porostům černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosiCarpinetum). Pouze necelou desetinu území lze přiřadit ke střemchové jasenině (PrunoFraxinetum), ta je celoročně podmáčená a nachází se na dvou mplochách ve středové části přírodní památky.

Cholupická bažantnice

Ze zajímavějších druhů brouků zde byl nalezen ohrožený prskavec menší (Brachinus explodens) a krajník hnědý (Calosoma inquisitor). Z obratlovců v území žije puštík obecný (Strix aluco) nebo káně lesní (Buteo buteo), v korunách je možné spatřit veverku obecnou (Sciurus vulgaris).

Cholupická bažantnice

Seznam druhů nalezených v přírodní rezervaci v roce 2018:

Acer campestre
Acer pseudoplatanus
Aegopodium podagraria
Anemone nemorosa
Anthriscus sylvestris
Betula pendula
Brachypodium sylvaticum
Carpinus betulus
Corydalis cava
Corydalis intermedia
Crataegus sp.
Euonymus europaea
Ficaria verna subsp. bulbifera
Fraxinus excelsior
Gagea lutea
Galium aparine
Geranium robertianum
Chelidonium majus
Ligustrum vulgare
Mercurialis perennis
Picea abies
Pinus nigra
Pinus sylvestris
Poa nemoralis
Polygonatum multiflorum
Prunus avium
Quercus robur
Quercus rubra
Ribes uva-crispa
Sambucus nigra
Stellaria holostea
Tilia cordata
Urtica dioica
Veronica hederifolia agg.
Viola reichenbachiana

Cholupická bažantnice

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.
Fotografováno dne 14.4.2018.

LogoPraha

 

Na projekt „Pražskou přírodou – poznávání a propagace přírodně cenných lokalit a ohrožených druhů“ finančně přispělo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget