Tento příspěvek byl přečten817krát!

Synonyma: Cucujus depressus Fabricius, 1775; Cucujus geniculatus Reitter, 1893; Cucujus lechicus Trella, 1923; Cucujus sanguinolentus Linnaeus, 1767

Třída: Insecta – hmyz

Řád: Coleoptera – brouci

Čeleď: Cucujidaelesákovití

Cucujus cinnaberinus

Možnosti záměny, příbuzné druhy: V České republice jsou dospělci zaměnitelní za podobně červeně vyhlížejícího lesáka Cucujus haematodes – ten je ale velmi vzácný a aktuálně potvrzený jen v Mionší (české Slezsko). Na rozdíl od lesáka rumělkového má červená kusadla.

Ekologie: Vyhledává především přirozené lesy a pralesy, s jeho postupným šířením je ale známa už řada lokalit i v běžných hospodářských listnatých lesích a dokonce i v topolových plantážích nebo výsadbách invazních akátů.

Celkový areál rozšíření: Těžiště rozšíření se nachází ve střední, východní a severovýchodní Evropě. Souvisle je rozšířen od jižního Německa přes Pobaltí na jih Skandinávie. Na jihu do Moldavska, Makedonie a Bulharska. Izolovaně se objevuje ve střední a severozápadní části evropského Ruska, v Itálii, Řecku, Holandsku a Francii.

Rozšíření na území České republiky: Od 90. let 20. století silně expanduje. Známý byl jen v Beskydech v pralese Mionší a z lužních lesů při dolním toku Dyje. Nové nálezy byly zaznamenány podél velkých řek v Polabí, dolním Poohří a Povltaví, v povodí Dyje, Moravy, Bečvy, Odry, Dyje a Svratky. Známý je už také z lesů v Bílých Karpatech, Chřibech, Ždánickém lese, na Českomoravské vysočině, v okolí Prahy nebo na Plzeňsku.

Rozšíření na území Hlavního města Prahy: Velmi vzácný druh – známy jsou pouze dvě lokality. Tou první je údolí Pitkovického potoka u Pitkovic, kde byl zjištěn na padlé vrbě. Druhou lokalitou je Uhříněves, kde dospělý brouk lezl po dubu.

Ohrožení a ochrana: Ohrožení je podobné jako u jiných saproxylických druhů – intenzivní lesnické hospodaření, kdy dochází ke sníženému osluněné mrtvého dřeva, dále selektivní kácení starých stromů a neponechávání dřeva přirozenému rozkladu. Podle červeného seznamu je řazen mezi druhy zranitelné (VU), zákonem je chráněn jako silně ohrožený. Je to také evropsky významný druh uvedený ve směrnici č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, v přílohách II a IV.

Autor textu: Daniel Hrčka.

Autorka kresby: Gvenda Chochelová.

ZAJÍMAJÍ VÁS I DALŠÍ EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY? POŘIĎTE SI PUBLIKACI „EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY PRAHY“.

Zdarma k vyzvednutí na Magistrátu hl. m. Prahy, k zapůjčení v knihovnách v Praze, Kladně, Plzni, Olomouci, Ostravě..

Bližší informace také na facebookových stránkách spolku.