Tento příspěvek byl přečten1590krát!

Přírodní památka Obora v Uhříněvsi je rozlehlý lesní komplex nacházející se při severovýchodním okraji Uhříněvsi, v údolí Říčanského potoka. Chráněné území bylo vyhlášeno v roce 1982 jako cenný soubor přirozených lesních společenstev (habrová doubrava, střemchová jasenina) se starými duby a bohatých bylinným a keřovým patrem.

Obora v Uhříněvsi

Největší plochu zaujímá střemchová jasenina (Pruno-Fraxinetum), která se objevuje v nižších a vlhčích místech podél potoka. Dominuje v ní jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), častěji je zastoupen ještě dub letní (Quercus robur) a javor klen (Acer pseudoplatanus). Přímo na březích potoka místy roste olše lepkavá (Alnus glutinosa).

Obora v Uhříněvsi

Obora v Uhříněvsi

V bohatě vyvinutém keřovém patře rostou mladé exempláře dřevin stromového patra – jasany (Fraxinus excelsior), habry (Carpinus betulus), javory kleny (Acer pseudoplatanus), dále střemcha obecná (Prunus padus), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), bez černý (Sambucus nigra), srstka angrešt (Ribes uva-crispa) a další.

Obora v Uhříněvsi

Obzvlášť pěkná je střemchová jasenina na jaře, kdy je zde vyvinut pestrý jarní aspekt časně kvetoucích rostlin, mj. rozsáhlé porosty dymnivek – dymnivky duté (Corydalis cava), všudypřítomný orsej jarní hlíznatý (Ficaria verna subsp. bulbifera), sasanky – zejména sasanka hajní (Anemone nemorosa), ale častá je i sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides), dále plicník tmavý (Pulmonaria obscura), hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum), křivatec žlutý (Gagea lutea), popenec břečťanolistý (Glechoma hederacea), violky – zaznamenána byla violka vonná (Viola odorata) a violka lesní (Viola reichenbachiana), ale udávána je i violka Rivinova (Viola riviniana). Z méně nápadných druhů to je rozrazil břečťanolistý (Veronica hederifolia agg.).

Obora v Uhříněvsi

Ve vegetačně pozdějším období je možné zaznamenat kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), netýkavku malokvětou (Impatiens parviflora), bršlici kozí nohu (Aegopodium podagraria), kostřavu obrovskou (Festuca gigantea), kuklík městský (Geum urbanum), zvonek řepkovitý (Campanula rapunculoides), srhu hajní (Dactylis polygama), svízel přítulu (Galium aparine) a běžnou kopřivu dvoudomou (Urtica dioica),

Obora v Uhříněvsi

Na sušších místech přechází střemchová jasenina do černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosiCarpinetum) s přítomností habru obecného (Carpinus betulus) ve stromovém patře. Svahy nad údolím pokrývá chudá lipová doubrava (Tilio-Betuletum) s převažující lipnicí hajní (Poa nemoralis). Ve výše položených místech jsou zastoupeny i další druhy dřevin, jako je borovice lesní (Pinus sylvestris), bříza bělokorá (Betula pendula), smrk obecný (Picea abies), modřín opadavý (Larix decidua), vzácně byl dovysazován buk lesní (Fagus sylvatica).

Obora v Uhříněvsi

V přírodní památce a při jejich okrajích se nachází několik památných stromů. Hned při vstupu do přírodní památky z Nového náměstí v Uhříněvsi to je stromořadí šesti dubů letních, které dosahují výšky 23–30 m a stáří mají okolo 190 let. Samostatně byl vyhlášen Hraniční dub Uhříněveského panství, který je zmiňován v hraničním protokolu už roku 1662, v době návštěvy v území tak měl stáří 356 let.

Obora v Uhříněvsi

Území by mohlo být atraktivní pro obojživelníky, vzhledem k přítomnosti také vodního prostředí. Přesto v podstatě jediným vodním prvkem je tok Říčanského potoka, jehož koryto je ostře zaříznuté, o nějakých alespoň krátkodobých jarních tůňkách (tím spíše záplavových) nemůže být řeč. Obojživelníci mohou k reprodukci využívat nejblíže Cukrovarský rybník, který ale může být rybářsky silně využívaný. Zajímavou plochou byla uprostřed obory tůň Výzkumného ústavu živočišné výroby (zřejmě bývalá čistírna odpadních vod), ve které se držela voda přibližně do roku 2015, dnes je zde louka. Historicky je z přírodní památky uváděn výskyt zelených skokanů (Rana esculenta synkl.), kuňky obecné (Bombina bombina), ropuchy obecné (Bufo bufo), skokana hnědého (Rana temporaria), ropuchy zelené (Bufotes viridis) a dokonce i čolků – čolka obecného (Lissotriton vulgaris) a čolka velkého (Triturus cristatus). Naposledy v 50. letech 20. století je uváděna rosnička zelená (Hyla arborea). Dá se očekávat, že jakákoliv tůň uprostřed obory by území batrachologicky značně pozvedla – vzhledem k atraktivnímu prostředí pro období terestrické (pozemní) fáze. Některé druhy, které nejsou tolik vázané na vodní prostředí, by se v území mohly nacházet i nyní (skokan hnědý nebo ropucha obecná).

Obora v Uhříněvsi

Obora je místem výskytu četných druhů ptáků, ze zajímavějších druhů lze zmínit strakapouda prostředního (Dendrocopos medius), žluvu hajní (Oriolus oriolus), ze sov puštíka obecného (Strix aluco) a kalouse ušatého (Asio otus). Staré dutinové stromy poskytují útočiště některým druhům netopýrů, udáván je výskyt netopýra rezavého (Nyctalus noctula), netopýra večerního (Eptesicus serotinus) a netopýra řasnatého (Myotis nattereri).

Obora v Uhříněvsi

Seznam druhů nalezených v přírodní památce v roce 2018:

Acer campestre
Acer negundo
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Aegopodium podagraria
Ailanthus altissima
Anemone nemorosa
Anemone ranunculoides
Anthriscus sylvestris
Arctium tomentosum
Artemisia vulgaris
Aster sp.
Ballota nigra
Betula pendula
Calamagrostis epigejos
Campanula rapunculoides
Carduus acanthoides
Carpinus betulus
Cirsium arvense
Conyza canadensis
Cornus sanguinea
Corydalis cava
Corylus avellana
Crataegus sp.
Crepis biennis
Dactylis glomerata
Dactylis polygama
Elytrigia repens
Epilobium montanum
Erigeron annuus s.l.
Euonymus europaea
Fagus sylvatica
Fallopia convlvulus
Festuca gigantea
Ficaria verna subsp. bulbifera
Fraxinus excelsior
Gagea lutea
Galeopsis tetrahit
Galinsoga parviflora
Galium aparine
Geranium pratense
Geum urbanum
Glechoma hederacea
Hedera helix
Hypericum perforatum
Chenopodium album agg.
Impatiens parviflora
Lamium maculatum
Lapsana communis
Larix decidua
Ligustrum vulgare
Lolium perenne
Malus domestica
Picea abies
Pinus sylvestris
Plantago major
Poa annua
Poa nemoralis
Polygonatum multiflorum
Polygonum aviculare agg.
Potentilla anserina
Prunus avium
Prunus padus
Prunus spinosa
Pulmonaria obscura
Quercus robur
Ribes rubrum
Ribes uva-crispa
Rosa sp.
Rubus fruticosus agg.
Rumex obtusifolius
Salix fragilis
Sambucus nigra
Scrophularia nodosa
Solidago canadensis
Sonchus asper
Stellaria media
Symphoricarpos albus
Taraxacum sect. Ruderalia
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Trifolium pratense
Ulmus minor
Urtica dioica
Veronica hederifolia
Vicia sepium
Viola odorata
Viola reichenbachiana

Obora v Uhříněvsi

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Fotografováno ve dnech 13.4.2007, 14.4.2018 a 19.8.2018.

LogoPraha

 

Na projekt „Pražskou přírodou – poznávání a propagace přírodně cenných lokalit a ohrožených druhů“ finančně přispělo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget