Tento příspěvek byl přečten1115krát!

Přírodní památka Nad závodištěm se nachází na nepřehlédnutelném místě vltavského údolí, nad dostihovým závodištěm Velká Chuchle a hlavním železničním koridorem z Prahy do Berouna. Tvoří ji výrazný svah s převýšením 130 metrů na spojnici mezi skalnatými srázy přírodní rezervace Chuchelský háj a zalesněnými svahy zasahujícími až k přírodní rezervaci Radotínské skály. Rozloha je 22,3 hektaru, nadmořská výška se pohybuje mezi 196 a 324 m n. m. Přestože na první pohled tento svah pro biologa může vypadat celkem slibně – jsme ještě v Českém krasu a v okolí se objevuje řada přírodovědně významných stepních lokalit – je bohužel téměř celý svah poznamenán výsadbami severoamerického akátu (Robinia pseudacacia).

přírodní památka Nad závodištěm

V době vyhlášení, tedy v roce 1988, byl vyzdvižen především geologický význam území – jak předmět ochrany byly stanoveny „odkryvy svrchním ordovikem a spodním silurem (kosovské, královodvorské a bohdalecké souvrství)“, resp. významný geologický profil dokumentující vývoj pražské prvohorní pánve v ordoviku a ve spodním siluru a vývoj života v těchto obdobích. Nachází se zde mj. mezinárodně významné naleziště zkamenělin (bohdalecké souvrství), mezinárodně významný opěrný profil hranicí ordovik–silur a další významné profily (profil břidlicemi mladšího králodvorského souvrství a hranice se slepenci a křemenci kosovského souvrství, hranice mezi kosovským a želkovickým souvrstvím, polohy kopaninského souvrství).

přírodní památka Nad závodištěm

Lesnicky je nejčastější dřevinou trnovník akát (Robinia pseudacacia), který byl vysazován nejspíše ve dvacátých letech 20. století (v té době probíhala zalesňovací akce i na dalších pražských svazích). Smyslem mělo být zamezení půdní eroze, přitom ale byla zničena řada stepních lokalit. Mimo to akát vylučuje do půdy toxické látky a vzhledem k silnému zmlazování je obtížně zničitelný. Více je zastoupena ještě borovice lesní (Pinus sylvestris; přibližně desetina porostů) a lokálně také borovice černá (Pinus nigra), modřín opadavý (Larix decidua) a dub zimní (Quercus petraea), z nepůvodních dřevin dub červený (Quercus rubra).

přírodní památka Nad závodištěm

Častou složkou keřového patra jsou mimo mladých exemplářů akátu (Robinia pseudacacia) růže (Rosa sp.), hlohy (Crataegus sp.), jasany (Fraxinus excelsior), bezy (Sambucus nigra), lísky (Corylus avellana), trnky (Prunus spinosa), třešně (Prunus avium), lípy (Tilia cordata), javory (Acer campestre, A. pseudoplatanus) a z těch nepůvodních javor jasanolistý (Acer negundo).

přírodní památka Nad závodištěm

V bylinném podrostu se objevuje nejčastěji lipnice hajní (Poa nemoralis), z dalších druhů ostružiníky (Rubus ideaeus, R. fruticosus agg.), srhy (Dactylis polygama i D. glomerata), měrnice černá (Ballota nigra), mahónie cesmínolistá (Mahonia aquifolium), ptačinec žabinec (Stellaria media), kapustka obecná (Lapsana communis), kakost smrdutý (Geranium robertianum), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) nebo krabilice mámivá (Chaerophyllum temulum).

přírodní památka Nad závodištěm

Vegetačně pestřejší jsou paseky, na kterých se objevují jak druhy vyloženě pasekové, tak také druhy nitrofilní (přecházející z akátového lesa), druhy luční a nejrůznější plevele vyklíčené ze semenné banky. Mj. byly zapsány locika kompasová (Lactuca serriola), vlaštovičník větší (Chelidonium majus), heřmánkovec nevonný (Tripleurospermum inodorum), netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora), turanka kanadská (Conyza canadensis), pcháč rolní (Cirsium arvense), svízel přítula (Galium aparine) a další. Přítomné jsou také mladé exempláře okolních dřevin. Luční druhy převládají spíše v pozdějších fázích zarůstání pasek a dominuje v nich třtina křovištní (Calamagrostis epigejos), v prvotních fázích po vykácení to jsou spíše plevelné druhy („r-stratégové“).

přírodní památka Nad závodištěm

Historické průzkumy (především průzkum V. Skalického z roku 1988) uvádějí i některé vzácnější taxony, které ale nebyly návštěvou chráněného území zaznamenány. Je to trýzel škardolistý (Erysimum crepidifolium), mochna písečná (Potentilla arenaria), chlupáček hustokvětý (Hieracium densiflorum), netřesk výběžkatý pravý (Jovibarba globifera subsp. globifera), čistec německý (Stachys germanica), a mateřídouška olysalá (Thymus glabrescens). Jedná se o druhy, které nepochybně rostly na posledních nezarostlých stepičkách. Výskyt alespoň některých nelze ještě zcela vyloučit – např. trýzel škardolistý roste v blízkých Hlubočepích běžně i v kolejišti.

přírodní památka Nad závodištěm

Zřejmě největší vzácností bývala divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), kterou ve svém inventarizačním průzkumu z roku 1988 uvádí Vladimír Skalický s tím, že se jedná o dřívější nález a on sám jej naposledy ověřil v roce 1982.

přírodní památka Nad závodištěm

Údaje o zvířeně jsou velmi skoupé, z ptáků je uváděn např. krahujec obecný (Accipiter nisus), káně lesní (Buteo buteo) nebo kalous ušatý (Asio otus). Při návštěvě území byl na několika místech pozorován naturový motýl přástevník kostivalový (Euplagia quadripunctaria) a to v lese nad železniční tratí (a také na kolejích). Nejednalo se o souvislý zápoj akátu, ale prosvětlenou cestu a polostinné luční porosty na přechodu mezi křovinami přímo u trati a lesním porostem. Vyhovuje mu zřejmě pestrost stanovišť (mozaika menších lučních porostů, prosvětlených křovin a přechody mezi nimi v návaznosti na železniční trať). V širší oblasti je ale zřejmě přástevník běžným druhem (ve stejném období byl pozorován i v Radotínských skalách a ve Slavičím údolí).

přírodní památka Nad závodištěm

Seznam druhů nalezených v přírodní památce v roce 2018:

Acer campestre
Acer negundo
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Achillea millefolium agg.
Allium oleraceum
Amaranthus retroflexus
Anthriscus sylvestris
Arctium lappa
Arctium tomentosum
Artemisia vulgaris
Ballota nigra
Betula pendula
Brachypodium sylvaticum
Bromus sterilis
Calamagrostis epigejos
Capsella bursa-pastoris
Carex muricata agg.
Carpinus betulus
Cichorium intybus
Cirsium arvense
Clematis vitalba
Conyza canadensis
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Cotoneaster sp.hort.
Crataegus sp.
Crepis foetida subsp. rhoeadifolia
Dactylis glomerata
Dactylis polygama
Daucus carota
Echium vulgare
Epilobium sp.
Erigeron annuus s.l.
Euphorbia cyparissias
Fallopia convolvulus
Fraxinus excelsior
Galeopsis tetrahit agg.
Galinsoga parviflora
Galium aparine
Geranium robertianum
Geum urbanum
Hedera helix
Hypericum perforatum
Chaerophyllum temulum
Chelidonium majus
Chenopodium album agg.
Impatiens parviflora
Juglans regia
Juncus tenuis
Lactuca serriola
Lamium maculatum
Lapsana communis
Larix decidua
Lolium perenne
Mahonia aquifolium
Melilotus albus
Melilotus officinalis
Parthenocissus inserta
Picea abies
Pinus nigra
Pinus sylvestris
Plantago lanceolata
Plantago major
Poa annua
Poa compressa
Poa nemoralis
Polygonum aviculare agg.
Potentilla reptans
Prunus avium
Prunus cerasifera
Prunus spinosa
Quercus petraea
Quercus robur
Quercus rubra
Ribes rubrum
Robinia pseudacacia
Rosa sp.
Rubus fruticosus agg.
Rubus idaeus
Rumex obtusifolius
Sambucus nigra
Securigera varia
Senecio jacobaea
Setaria viridis
Sisymbrium loeselii
Solidago canadensis
Sonchus oleraceus
Stellaria media
Stellaria nemorum
Tanacetum vulgare
Taraxacum sect. Ruderalia
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Torilis japonica
Trifolium pratense
Tripleurospermum inodorum
Urtica dioica
Veronica officinalis
Viola x scabra

přírodní památka Nad závodištěm

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Fotografováno ve dnech 7.7.2018 a 8.7.2018.

LogoPraha

 

Na projekt „Pražskou přírodou – poznávání a propagace přírodně cenných lokalit a ohrožených druhů“ finančně přispělo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget