Tento příspěvek byl přečten1048krát!

Přírodní památka se nachází v povodí Říčanského potoka při jihovýchodní hranici zastavěného území Dubče. Je součástí táhlého návrší s kótami 273 a 277 m, zatímco severozápadní část se svažuje k rybníku V Rohožníku, na jihozápadní část navazuje pole.

Rohožník-lom v Dubči

Chráněné území bylo vyhlášeno v roce 1988 na ploše 3,45 hektaru, v nadmořské výšce mezi 252–279 metry, je součástí Přírodního parku Říčanka. Předmětem ochrany je „křemencový výchoz otevřený dvěma lomy, ve stěně lomu zřetelné horizontální rýhování, významný krajinářský prvek“. Zdejší křemence dokládají vývoj sedimentace v prostředí vzdálenějším od po­břeží, než je tomu v případě řevnických křemenců v západnějších částech pánve. Přítomnost druhohorních sladkovodních slepenců dokumentuje existenci průtočních sladkovodních jezer před zalitím druhohorním mořem.

Dříve tvořily v území významný podíl pastviny, které byly v 70. letech 20. století zalesněny.

Rohožník-lom v Dubči

Východní lom označovaný také jako „Lom v Dubči“ je z části zavezený stěnový lom, kde se těžily křemence na štěrk i stavební kámen. Nachází se na soukromém pozemku, pouze v dolní části vede naučná stezka.

Rohožník-lom v Dubči

Plocha má charakter háje s výsadbami dřevin. Ve stromovém patře se uplatňuje dub letní (Quercus robur), bříza bělokorá (Betula pendula), borovice lesní (Pinus sylvestris), habr obecný (Carpinus betulus), modřín opadavý (Larix decidua) a jírovec maďal (Aesculus hippocastanum). Stejně tak je pestré keřové patro, ve kterém rostou ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), hloh (Crataegus sp.), javor babyka (Acer campestre), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) a trnka (Prunus spinosa). Plocha má minimálně částečně charakter zpustlé zahrady.

Rohožník-lom v Dubči

V bylinném patře rostou běžné druhy jako netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora), jestřábník zední (Hieracium murorum), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) nebo i barvínek menší (Vinca minor).

Rohožník-lom v Dubči

Cestou k většímu lomu Rohožník se podél Říčanského potoka nachází rybník V Rohožníku nebo také Dubečský rybník. Byl vybudován někdy mezi lety 1953 a 1966 a dnes je to klasický chovný rybník s málo průhlednou vodou a s absencí vodní vegetace. Na vykamenované hrázi se objevují některé pobřežní rostliny, jako vrbovka chlupatá (Epilobium hirsutum), karbinec evropský (Lycopus europaeus), šišák vroubkovaný (Scutellaria galericulata) nebo čistec bahenní (Stachys palustris). Na březích mimo hráz převažují rákosiny.

Rohožník-lom v Dubči

Proti proudu se v nivě Říčanského potoka nachází pěkná vlhká louka s tužebníkem jilmovým (Filipendula ulmaria), krvavcem totenem (Sanguisorba officinalis), hrachorem lučním (Lathyrus pratensis), kyprejí vrbicí (Lythrum salicaria), metlicí trsnatou (Deschampsia cespitosa) nebo svízelem slatinným (Galium uliginosum).

Rohožník-lom v Dubči

Lom Rohožník je stěnový a byl založen na tzv. Dubečské skále. V severní (až severovýchodní části) se nacházela spodní část lomu. Ta je dnes zalesněná převážně borovicí lesní (Pinus sylvestris), subdominantou je dub červený (Quercus rubra). Z křovin je častěji zastoupen javor mléč (Acer platanoides), javor klen (Acer pseudoplatanus), hloh (Crataegus sp.), bez černý (Sambucus nigra), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), líska obecná (Coryllus avellana), ale také mahónie cesmínolistá (Mahonia aquifolium). V podrostu rostou běžnější druhy, jako kakost krvavý (Geranium robertianum), kuklík městský (Geum urbanum), kapraď samec (Dryopteris filix-mas), ostružiníky (Rubus fruticosus agg.) a z nepůvodních druhů tořice japonská (Torilis japonica) a netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora).

Rohožník-lom v Dubči

Les se v místě lomových stěn rozvolňuje  a uvolňuje místo ruderálním loukám s převažující kopřivou dvoudomou (Urtica dioica), dále  s tořicí japonskou (Torilis japonica), netýkavkou malokvětou (Impatiens parviflora), třtinou křovištní (Calamagrostis epigejos), zlatobýlem obrovským (Solidago gigantea), bělotrnem kulatoplodým (Echinops sphaerocephallus).

Rohožník-lom v Dubči

Druhů vyloženě lučních je málo, jsou to kakost luční (Geranium pratense), bolševník obecný (Heraclem sphondylium), hrachor luční (Lathyrus pratensis) nebo třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum). Nad lomovou stěnou byl vysázen lesní porost podobný tomu ve spodní části.

V nejzápadnějším cípu jsou ještě velmi dobře vidět skalní stěny samostatného lomu, který je botanicky nejzajímavější. 

Rohožník-lom v Dubči

Při horní hraně jsou zastoupeny suché trávníky s chrpu čekánkem (Centaurea scabiosa), šalvějí luční (Salvia pratensis), máčkou ladní (Eryngium campestre), hvozdíkem kartouzkem (Dianthus carthusianorum), mochnou stříbrnou (Potentilla argentea), pryšcem chvojkou (Euphorbia cyparissias) nebo jahodníkem trávnice (Fragaria viridis). Ve spodní části lomu jsou kulturní kosené trávníky.

Rohožník-lom v Dubči

Seznam druhů nalezených v přírodní památce v roce 2019:

Acer campestre
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Aegopodium podagraria
Aesculus hippocastanum
Agrostis capillaris
Achillea millefolium agg.
Arrhenatherum elatius
Artemisia vulgaris
Betula pendula
Calamagrostis epigejos
Cantaurea jacea
Carduus acanthoides
Carex muricata
Carpinus betulus
Centaurea jacea
Centaurea scabiosa
Cerastium arvense
Clematis vitalba
Clinopodium vulgare
Coryllus avellana
Crataegus sp.
Dactylis glomerata
Daucus carota
Dianthus carthusianorum
Dipsacus fullonum
Dryopteris filix-mas
Echinops sphaerocephallus
Elytrigia repens
Equisetum arvense
Erigeron annuus
Eryngium campestre
Euphorbia cyparissias
Festuca rupicola
Fragaria vesca
Fragaria viridis
Fraxinus excelsior
Galeopsis ladanum
Galeopsis tetrahit
Galium album
Geranium pratense
Geranium robertianum
Geum urbanum
Hedera helix
Heracleum sphondylium
Hieracium murorum
Hieracium sabaudum
Hieracium umbellatum
Hypericum perforatum
Chaerophyllum aromaticum
Chelidonium majus
Impatiens parviflora
Juglans regia
Lapsana communis
Larix decidua
Lathyrus pratensis
Leontodon autumnalis
Lepidium campestre
Ligustrum vulgare
Lolium perenne
Lysimachia nummularia
Mahonia aquifolium
Malus domestica
Malva sylvestris
Medicago falcata
Medicago lupulina
Medicago sativa
Melilotus albus
Myosoton aquaticum
Odontites vernus subsp. serotinus
Pimpinella saxifraga
Pinus sylvestris
Plantago lanceolata
Plantago major
Plantago media
Poa pratensis
Polygonum aviculare agg.
Potentilla argentea
Potentilla reptans
Prunus avium
Prunus domestica
Prunus padus
Prunus spinosa
Pyrus communis
Quercus robur
Quercus rubra
Ribes rubrum
Robinia pseudacacia
Rosa sp.
Rubus fruticosus agg.
Rubus idaeus
Salvia pratensis
Sambucus nigra
Scrophularia nodosa
Sedum album
Senecio jacobaea
Solidago gigantea
Sonchus oleraceus
Sorbus aucuparia
Stellaria holostea
Stellaria media
Symphoricarpos albus
Tanacetum vulgare
Thymus pannonicus
Torilis japonica
Trifolium pratense
Trifolium repens
Urtica dioica
Verbascum lychnitis
Veronica chamaedrys agg.
Viburnum opulus
Vicia sepium
Vinca minor
Viola sp.

Rohožník-lom v Dubči

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Fotografováno dnech 11.8.2019.

LogoPraha

 

Na projekt „Ohrožená pražská příroda“ finančně přispělo hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget