Tento příspěvek byl přečten1748krát!

V závěru Šáreckého údolí, při západním kraji ochranného pásma přírodní památky Baba, se nacházejí pěkné výslunné stepní svahy s teplomilnými společenstvy. Ukončeny jsou vysokou stěnou kamenolomu. Několik menší skalek mezi zarůstajícími keři se nachází také o něco jižněji ve svahu do Šáreckého údolí.

přírodní památka Baba - lom 6

Nalezeny zde byly četné chráněné a ohrožené druhy. Z druhů chráněných zákonem to je především koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), i když sotva v jednom exempláři (jako jediný patří mezi silně ohrožené), dále bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), ta spíše jižněji v zarůstající části údolí, pěkné populace zde má chrpa chlumní (Centaurea triumfettii subsp. axillaris) a dvojštítek hladký (Biscutella laevigata subsp. varia). Uváděny jsou ještě plamének přímý (Clematis recta) a hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris).

přírodní památka Baba - lom 4

Vyskytují se zde i desítky dalších druhů, které jsou vedeny „pouze“ v červeném seznamu ohrožených druhů. Z těch byly nalezeny např. zvonek jemný (Campanula gentilis), trýzel škardolistý (Erysimum crepidifolium), trávnička obecná (Armeria vulgaris), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum) nebo jetel alpínský (Trifolium alpestre).

přírodní památka Baba - lom

Plocha má charakter úzkolistých suchých trávníků s trýzelem škardolistým (Erysimum crepidifolium) a kostřavou walliskou (Festuca valesiaca). Ojediněle byly ponechány soliterní keře – hlohy (Crataegus sp.), trnky (Prunus spinosa), růže (Rosa sp.), svídy (Cornus sanguinea) brsleny (Euonymus europaea), skalník celoklrajný (Cotoneaster integerrimus) a duby (Quercus robur).

přírodní památka Baba - lom

Přestože území není součástí chráněného území, tak je o ně pečováno v rámci údržbových prací v přírodní památce Baba.

přírodní památka Baba - lom

Seznam druhů nalezených v letech 2014 a 2018:

Achillea millefolium agg.
Anthericum liliago (2014)
Armeria vulgaris
Arrhenatherum elatius
Asperula cynanchica
Biscutella laevigata subsp. varia
Campanula gentilis
Carex humilis
Centaurea stoebe
Centaurea triumfettii subsp. axillaris (také 2014)
Cornus sanguinea
Crataegus sp.
Dactylis glomerata
Dianthus carthusianorum
Echinops sphaerocephalus
Echium vulgare
Erysimum crepidifolium
Euonymus europaea
Euphorbia cyparissias
Festuca pallens
Festuca rupicola
Festuca valesiaca
Fragaria viridis
Hieracium pilosella
Hieracium sabaudum
Hypericum perforatum
Koeleria macrantha
Ligustrum vulgare
Lychnis viscaria
Mahonia aquifolium
Malus domestica
Polygonum avicvulare agg.
Potentilla tabernaemontani
Prunus spinosa
Pseudolysimachion spicatum
Pulsatilla pratensis subsp. bohemica (také 2014)
Quercus robur
Rosa sp.
Rosa gallica (2014)
Rubus fruticosus agg.
Stachys recta
Teucrium chamaedrys
Thymus pulegioides
Trifolium alpestre (2014)
Verbascum lychnitis
Vincetoxicum hirundinaria

Literatura:

Karlík P. et Řezáč M. (2008): Plán péče pro přírodní památku Baba na období 2010-2022. – Ms., 24 p. [depon. in OOP Magistrátu hl. m. Prahy, Praha]

přírodní památka Baba - lom

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Fotografováno ve dnech 30.5.2014 a 13.10.2018.

logo_Praha 6

 

Na projekt finančně přispěla Městská část Praha 6.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget