Tento příspěvek byl přečten1291krát!

Národní přírodní památka se nachází v odlehlé části Radotínského údolí, resp. v jeho horních partiích. Bezprostředně souvisí s přírodní památkou Cikánka II, která je významná více geologicky a paleontologicky.

Cikánka I

Nejblíže se nachází Zadní Kopanina (asi 1 km západně). Čtvrti Lochkov a Slivenec jsou na východě odříznuty pražským okruhem. Zdánlivě nejdostupnější je chráněné území od jihu – tady ale na něj navazuje mramorový lom Cikánka a lom Špička. Nejjistější tak je odbočit od červeně značené turistické cesty, která vede od Maškova mlýna (na dně Radotínského údolí) do Slivence.

Cikánka I

Při horní hraně Radotínského údolí vystupuje Cikánka I jako nápadný táhlý hřebínek. Je tvořený řeporyjskými vápenci, pod které se noří slivenecké vápence. Území bylo vyhlášeno jako chráněné v roce 1988. Předmětem ochrany je skalnatý vápencový výchoz se společenstvem skalní stepi.

Cikánka I

Cikánka I

Vegetačně v něm převládá stepní vegetace s péřitými kavyly (as. Koelerio macranthae-Stipetum joannis) a to především na plošině hřbítku. Nápadnou dominantou v ní je kavyl Ivanův (Stipa pennata), jehož až 30 cm dlouhé osiny ověšené 0,5 cm chlupy vlají ve větru. Ve svažitých místech se objevují stepní pastviny s kostřavou walliskou a kavylem vláskovitým (as. Festuco valesiacae-Stipetum capillatae). Na hlubších půdách, zejména v okrajových částech, lze identifikovat širokolisté válečkové trávníky teplých oblastí (as. Scabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnati). Jen velmi ojediněle vystupuje na povrch skalnatý podklad, kde lze vypozorovat fragmenty bazifilní vegetace jarních efemér a sukulentů (as. Alysso alyssoidis-Sedion).

Cikánka I

Území bylo opakovaně navštíveno v letech 2015 – 2019. Celkem bylo při orientačních zápisech nalazeno 93 druhů cévnatých rostlin. Z druhů červeného seznamu to byly vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum), ostřice nízká (Carex humilis), pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), kakost krvavý (Geranium sanguineum), devaterník šedý (Helianthemum canum), oman srstnatý (Inula hirta), tolice nejmenší (Medicago minima), mochna písečná (Potentilla arenaria), sesel fenyklový (Seseli hippomarathrum) a kavyl vláskovitý (Stipa capillata).

Cikánka I

Cikánka I

Mezi ty nejvzácnější druhy patří mimo kavylu Ivanova (Stipa pennata), chrpa chlumní (Centaurea triumfettii subsp. axillaris), modřenec tenkokvětý (Muscari tenuiflorum) a koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica). Tyto druhy jsou současně chráněny i zákonem jako druhy silně ohrožené nebo ohrožené.          

Cikánka I

Cikánka I

Naopak potvrdit se nepodařilo další udávané druhy, které se ale v území mohou i nadále vyskytovat. Je to hloh křivokališný (Crataegus praemonticola), jabloň lesní (Malus sylvestris), topol černý (Populus nigra), růže polní (Rosa agrestis), sasanka lesní (Anemone sylvestris), třešeň křovitá (Prunus fruticosa), hlaváček letní (Adonis aestivalis), bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), bodlák nicí (Carduus nutans), trýzel škardolistý (Erysimum crepidifolium), konopice širolistá (Galeopsis ladanum), čilimník řezenský (Chamaecytisus ratisbonensis), záraza žlutá (Orobanche lutea), hrušeň polnička (Pyrus pyraster), hlaváč šedavý (Scabiosa canescens), kavyl sličný (Stipa pulcherrima), ožanka hroznatá (Teucrium botrys), chlupáček hadincovitý (Hieracium echioides), růže Jundzillova (Rosa jundzillii) a růže plstnatá (Rosa tomentosa).

Cikánka I

Seznam druhů nalezených v národní přírodní památce v letech 2015 – 2019:

Acinos arvensis
Agrimonia eupatoria
Achillea millefolium agg.
Allium oleraceum
Alysum alyssoides
Anthericum ramosum
Anthyllis vulneraria
Arrhenatherum elatius
Artemisia campestris
Asperula cynanchica
Betonica officinalis
Bothriochloa ischaemum
Brachypodium pinnatum
Briza media
Bromus erectus
Bupleurum falcatum
Calamagrostis epigejos
Camelina microcarpa
Campanula rotundifolia agg.
Carex humilis
Carlina acaulis
Centaurea scabiosa
Centaurea stoebe
Centaurea triumfettii
Cirsium acaule
Cirsium arvense
Cirsium eriophorum
Cirsium vulgare
Clinopodium vulgare
Convolvulus arvensis
Cornus sanguinea
Cotoneaster integerrimus
Cuscuta epithymum
Dactylis glomerata
Daucus carota
Dianthus carthusianorum
Elytrigia repens
Eryngium campestre
Euphorbia cyparissias
Falcaria vulgaris
Fallopia convolvulus
Festuca rupicola
Festuca valesiaca
Fragaria viridis
Galium verum
Geranium pratense
Geranium sanguineum
Helianthemum canum
Hieracium pilosella
Hypericum perforatum
Inula conyzae
Inula hirta
Knautia arvensis agg.
Koeleria macrantha
Lactuca serriola
Linum austriacum
Linum catharticum
Lotus corniculatus
Medicago falcata
Medicago lupulina
Medicago minima
Melica transsilvanica
Melilotus officinalis
Muscari tenuiflorum
Nonea pulla
Ononis spinosa
Phleum phleoides
Picris hieracioides
Plantago lanceolata
Plantago media
Poa angustifolia
Potentilla arenaria
Potentilla reptans
Prunus spinosa
Pulsatilla pratensis subsp. Bohemica
Pyrethrum corymbosum
Rosa sp.
Salvia pratensis
Sanguisorba minor
Scabiosa ochroleuca
Securigera varia
Sedum album
Sedum sexangulare
Senecio jacobaea
Seseli hippomarathrum
Stipa capillata
Stipa pennata
Tanacetum vulgare
Teucrium chamaedrys
Thymus pannonicus
Thymus praecox
Trifolium alpestre
Trifolium campestre
Trifolium medium
Vicia tenuifolia

Cikánka I

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Fotografováno ve dnech 13.9.2015, 17.6.2018, 29.6.2019 a 24.8.2019.

LogoPraha

 

Na projekt „Ohrožená pražská příroda“ finančně přispělo hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget