Tento příspěvek byl přečten1152krát!

Přírodní památka se nachází v zářezu železniční dráhy mezi stanicemi Stodůlky a Zličín. Ze severu je ohraničena lesním celkem patřící do katastru Motol (končí Plzeňskou ulicí). Z jihu na ni navazují domky ve Stodůlkách a zahrádkářská osada.

Motolský ordovik

Při budování železniční dráhy zde byly odkryty profily svrchních poloh dobrotivského souvrství ve facii dobrotivských břidlic a spodních poloh libeňského souvrství ve facii řevnických křemenců. Jedná se o významné naleziště zkamenělin, které jsou obsaženy v dobrotivských břidlicích, vzácněji i v libeňských břidlicích. Obsahují významnou faunu i mikrofaunu: ramenonožce, konulárie, trilobity, korýše a graptolity

Motolský ordovik

Chráněné území bylo vyhlášeno v roce 1988 na ploše 5,6 ha. Předmětem ochrany je „význačný geologický profil zářezu železniční tratě Praha – Slaný, v zářezu jsou odkryty vrstvy na rozhraní stupňů dobrotiv – beroun (ordovik), bohaté paleontologické naleziště.“ První geologické výpravy sem ovšem směřovaly už od roku 1911, i když tehdy ještě geologové nerozlišovali stratigraficky libeňské a dobrotivské souvrství.

Motolský ordovik

Význam botanický a zoologický je podružný. Při horní hraně severní (motolské) části lze rozlišit chudou acidofilní doubravu (as. Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae), ve které převažuje dub letní (Quercus robur), v bylinném patře je častá metlička křivolaká (Avenella flexuosa), borůvka (Vaccinium myrtillus) a vřes obecný (Calluna vulgaris).

Motolský ordovik

Motolský ordovik

Ve svahu přímo nad tratí silně zmlazuje akát (Robinia pseudacacia) doplněný vzrostlou břízou bělokorou (Betula pendula), borovicí lesní (Pinus sylvestris). Na akátový porost navazuje borový les s jestřábníkem zedním (Hieracium murorum), česnáčkem lékařským (Alliaria petiolata), netýkavkou malokvětou (Impatiens parviflora) a kakostem smrdutým (Geranium robertianum).

Motolský ordovik

Jižní (stodůlecká) část má podobný charakter. Vlastní svah je téměř bez vegetace nebo s výmladky dubu letního (Quercus robur), akátu (Robinia pseudacacia), lísky obecné (Corylus avellana). Z bylin byly mj. zapsány kapraď samec (Dryopteris filix-mas), vlaštovičník větší (Chelidonium majus), ostružiník (Rubus fruticosus agg.), metlička křivolaká (Avenella flexuosa), vrbovka úzkolistá (Epilobium angustifolium), konopice polní (Galeopsis tetrahit) a další.

Motolský ordovik

Při horní hraně jižní části je mezofilní louka s pryšcem chvojkou (Euphorbia cyparissias), třezalkou tečkovanou (Hypericum perforatum), jestřábníkem chlupáčkem (Hieracium pilosella), srhou říznačkou (Dactylis glomerata), řebříček obecný (Achillea millefolium) a svízel syřišťový (Galium verum).

Motolský ordovik

Na ni navazuje dubový les s krušinou olšovou (Frangula alnus), jeřábem ptačím (Sorbus aucuparia), trnkou obecnou (Prunus spinosa), z bylin zde roste mléčka zední (Mycelis muralis), netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora) a lipnice hajní (Poa nemoralis).

Motolský ordovik

Seznam druhů nalezených v přírodní památce v roce 2019:

Acer platanoides
Achillea millefolium agg.
Alliaria petiolata
Avenella flexuosa
Betula pendula
Calluna vulgaris
Carpinus betulus
Corylus avellana
Cytisus scoparius
Dactylis glomerata
Dianthus deltoides
Dryopteris filix-mas
Epilobium angustifolium
Epilobium montanum
Equisetum arvense
Euphorbia cyparissias
Fallopia dumetorum
Festuca ovina
Frangula alnus
Galeopsis tetrahit
Galium verum
Geranium robertianum
Hedera helix
Hieracium murorum
Hieracium pilosella
Hieracium umbellatum
Hypericum perforatum
Chelidonium majus
Chenopodium album agg.
Impatiens parviflora
Lactuca serriola
Leontodon autumnalis
Melampyrum pratense
Mycelis muralis
Pinus sylvestris
Poa nemoralis
Polygonum aviculare agg.
Populus tremula
Prunus avium
Prunus spinosa
Quercus petraea
Quercus robur
Quercus rubra
Robinia pseudacacia
Rosa sp.
Rubus fruticosus agg.
Sambucus nigra
Senecio viscosus
Senecio vulgaris
Silene vulgaris
Sorbus aucuparia
Stellaria media
Taraxacum sect. Ruderalia
Tilia cordata
Vaccinium myrtillus
Verbascum densiflorum

Motolský ordovik

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Fotografováno dne 4.9.2019.

LogoPraha

 

Na projekt „Ohrožená pražská příroda“ finančně přispělo hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget