Tento příspěvek byl přečten1256krát!

Letiště Letňany se nachází při severovýchodním okraji Prahy, mezi městskými čtvrtěmi Letňany, Kbely, Prosek a vojenským letištěm Praha-Kbely.

Letiště Letňany

V roce 2005 bylo vyhlášeno národní přírodní památkou jako biotop pro populaci kriticky ohroženého sysla obecného (Spermophillus citellus). Tento stepní druh vyhledává krátkostébelné porosty, které mu umožňují dorozumívání se mezi sebou, ale také zpozorování blížícího se nebezpečí. Početnost sysla se pohybovala až okolo 600 jedinců a oblast patřila mezi nejkvalitnější kolonie v České republice. Bohužel od doby vyhlášení došlo k razantnímu snížení početnosti a populace spěje k zániku.

Letiště Letňany

Vůdčím společenstvem jsou poháňkové pastviny a sešlapávané trávníky (Cynosurion cristati), které se vyvinuly v důsledku pravidelného a častého sečení. Převládá v nich několik málo druhů, které snášejí sešlapování a časté narušování, jako je jílek vytrvalý (Lolium perenne) nebo jetel plazivý (Trifolium repens).

Letiště Letňany

Z obvyklých druhů tohoto biotopu jsou zastoupeny poháňka hřebenitá (Cynosurus cristatus), kostřava luční (Festuca pratensis), řebříčky (Achillea millefolium agg.), máchelka podzimní (Leontodon autumnalis), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) a jitrocel prostřední (P. media).

Letiště Letňany

V méně sečených částech jsou vyvinuty mezofilní ovsíkové a kostřavové louky (Arrhenatherion elatioris), které už jsou květnatější a jsou v nich zastoupeny běžné luční druhy. Mají silně kolísající reprezentativnost od pěkně vytvořených porostů (v extenzivně sečených plochách uvnitř přírodní památky) až po ruderalizované louky (především v okrajových částech území).

Letiště Letňany

Z charakteristických druhů v nich mimo ovsíku vyvýšeného (Arrhenatherum elatius) rostou chrpa luční (Centaurea jacea), škarda dvouletá (Crepis biennis), srha říznačka (Dactylis glomerata), mrkev obecná (Daucus carota), kostřava luční (Festuca pratensis), svízel bílý (Galium album), kakost luční (Geranium pratense), chrastavec rolní (Knautia arvensis agg.), hrachor luční (Lathyrus pratensis), štírovník růžkatý (Lotus corniculatus), lipnice luční (Poa pratensis), šťovík kyselý (Rumex acetosa), jetel luční (Trifolium pratense), trojštět žlutavý (Trisetum flavescens) a vikev plotní (Vicia cracca).

Letiště Letňany

Ochranné pásmo je tvořeno letištní dráhou a zázemím letiště s manipulačními plochami. V severovýchodní části je větší plocha s nekosenými ruderalizovanými loukami, které zarůstají křovinami.

Letiště Letňany

Letiště Letňany

V území žije ropucha zelená (Bufotes viridis; k reprodukci využívá umělou nádrž při kraji letiště) a ještěrka obecná (Lacerta agilis). Z ptáků je zajímavý výskyt koroptve polní (Perdix perdix), kavky obecné (Coloeus monedula), slavíka obecného (Luscinia megarhynchos), bělořita šedého (Oenanthe oenanthe) a ťuhýka obecného (Lanius collurio). Tyto druhy využívají jak extenzivně sečené porosty, tak i navazující porosty rozvolněných křovin.

Letiště Letňany

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Fotografováno ve dnech 1.7.2018 (Radouč), 12.6.2014 a 27.6.2014.

LogoPraha

 

Na projekt „Ohrožená pražská příroda“ finančně přispělo hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget