Tento příspěvek byl přečten2553krát!

Přírodní památka Ctirad se nachází na severním okraji návrší Děvín nad Zlíchovem, jejíž součástí je zářez silnice u Dívčích hradů a opuštěný lom východně pod železnicí. Předmětem ochrany je profil motolským až přídolským souvrstvím dokumentující vývoj pražské prvohorní pánve v siluru a devonu a vývoj života v tomto období. Předmětem ochrany je také několik typických nalezišť zkamenělin mezinárodního významu a xerotermními společenstva na zbytcích přirozených skalních výchozů.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Květena přírodní památky Ctirad je do značné míry ovlivňována blízkostí Českého krasu a zejména přírodní rezervací Prokopské údolí. Z toho vyplývá i přítomnost řady druhů, které rostou v obou chráněných územích. Přírodní památka Ctirad je z hlediska bohatosti květeny o něco chudší – některé druhy, které se jinak jižněji vyskytují v poměrně bohatých populacích, jsou zde spíše vzácné. Přesto představuje z přírodovědného hlediska velmi cenné území, s výskytem řady vzácných a ohrožených druhů rostlin které společně s navazujícím Prokopským údolím představuje zachovalý a vyvážený ekosystém, který si nejenom z geologického hlediska zasluhuje pozornost.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Podstatná část výslunných svahů chráněného území je tvořena subkontinentálními širokolistými suchými trávníky sv. Cirsio-Brachypodion pinnati, zde zastoupenými as. Scabioso ochroleuceae-Brachypodietum pinnati, širokolistými válečkovými trávníky teplých oblastí. Místy jsou porosty značně ochuzené a tvořené pouze sveřepem vzpřímeným (Bromus erectus). Pouze ostrůvkovitě, na nejteplejších mírných sklonech s hlubší protorendzinou, v nezapojených plochách a na místech vystupujících skalek, je možné identifikovat společenstva úzkolistých suchých trávníků svazu Festucion valesiaceae, zastoupená as. Erysimo crepidifolii-Festucetum valesiaceae, středočeskými a severočeskými skalními stepmi s kostřavou walliskou. Na nejvíce exponovaných místech na zachovalých částech přirozených svahů, ve spárách skal a zejména na výchozech strmých stěn a mírně ukloněných skalních stupních, lze pozorovat hercynskou skalní vegetaci s kostřavou sivou, sv. Alysso-Festucion pallentis.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Na části chráněného území, v jeho západní části, se nacházejí rozsáhlejší porosty křovin tvořené nejčastěji růžemi (Rosa sp.), hlohy (Crataegus sp.), trnkami (Prunus spinosa), ptačím zobem (Ligustrum vulgare), mahalebkami (Prunus mahaleb), svídami (Cornus sanguinea) a ovocnými dřevinami, jako jsou třešně (Prunus avium), jabloně (Malus domestica) a hrušně (Pyrus communis) dokládající dřívější využití území. Část porostů není ještě zcela zapojená, v nich se objevuje početně okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), zástupce vstavačovitých rostoucí obvykle roztroušeně ve světlých lesích a v křovinách.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Křoviny v nejzápadnější části chráněného území a přecházejí do druhotných lesních porostů tvořené lípou srdčitou (Tilia cordata), dubem letním (Quercus robur), dubem červeným (Quercus rubra), modřínem (Larix decidua) a dalšími dřevinami. V  nejsevernější části chráněného území oddělené silnicí je lesní porost tvořen převážně javory kleny (Acer pseudoplatanus), javorem mléčem (Acer platanoides) a jasany (Fraxinus excelsior).

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Charakter současné vegetace do značné míry odráží její bývalé využití. Podle císařských povinných otisků stabilního katastru Čech, Moravy a Slezska z let 1824-1843 bylo území dnešní přírodní památky využíváno k pastvě. Přestože historické letecké snímky od roku 1938 příliš o tehdejším využití nevypovídají, je zřejmé, že až do 70. let 20. století bylo celé území odlesněné (maximálně v rovinatější západní části mohlo sloužit k občasné zemědělské činnosti). Na snímku z roku 1975 je již patrné zalesnění západní části a výstavba domů.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Při botanickém průzkumu v letech 2009 až 2010 bylo nalezeno téměř 250 druhů cévnatých rostlin. Z tohoto počtu je 28 druhů vedených mezi vzácnými druhy červeného seznamu. Mezi nejzajímavější nálezy patří okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), záraza vyšší (Orobanche elatior), hnilák lysý (Monotropa hypophegea), bělolist rolní (Filago arvensis), černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), česnek šerý horský (Allium senescens subsp. montanum) nebo pýr prostřední (Elytrigia intermedia). Dva druhy jsou chráněny zákonem, konkrétně bělozářka liliovitá (Anthericum liliago) a okrotice bílá (Cephalanthera damasonium).

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Seznam druhů cévnatých rostlin nalezených v přírodní památce v letech 2009 až 2010:

Acer campestre
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Acinos arvensis
Aesculus hippocastanum
Agrimonia eupatoria
Agrostis capillaris
Achillea millefolium agg.
Ailanthus altissima
Alliaria petiolata
Allium oleraceum
Allium senescens subsp. montanum
Alopecurus pratensis
Anthericum liliago
Anthericum ramosum
Anthriscus sylvestris
Arctium lappa
Arenaria serpyllifolia agg.
Arrhenatherum elatius
Artemisia campestris
Artemisia vulgaris
Asparagus officinalis
Asperula cynanchica
Ballota nigra
Berberis vulgaris
Betula pendula
Brachypodium pinnatum
Briza media
Bromus erectus
Bromus hordeaceus
Bromus inermis
Bromus sterilis
Calamagrostis epigejos
Calystegia sepium
Camelina microcarpa
Campanula persicifolia
Campanula rapunculoides
Campanula rotundifolia agg.
Cardaria draba
Carex flacca
Carex hirta
Carex humilis
Carex muricata agg.
Carex praecox
Carlina vulgaris
Carpinus betulus
Centaurea scabiosa
Centaurea stoebe
Cephalanthera damasonium
Cerastium tomentosum
Cichorium intybus
Cirsium acaule
Cirsium arvense
Cirsium vulgare
Clematis vitalba
Colutea arborescens
Convolvulus arvensis
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Cotoneaster integerrimus
Cotoneaster sp. hort.
Crataegus sp.
Crepis biennis
Dactylis glomerata
Daucus carota
Descurainia sophia
Dianthus carthusianorum
Dianthus sp. hort.
Dipsacus fullonum
Dryopteris filix-mas
Echinops sphaerocephalus
Echium vulgare
Elytrigia intermedia
Elytrigia repens
Erigeron annuus subsp. septentrionalis
Erodium cicutarium
Eryngium campestre
Erysimum crepidifolium
Euphorbia cyparissias
Falcaria vulgaris
Fallopia aubertii
Festuca ovina
Festuca pratensis
Festuca rupicola
Festuca valesiaca
Filago arvensis
Filipendula vulgaris
Fragaria vesca
Fragaria viridis
Fraxinus excelsior
Galeopsis sp. (nekv.)
Galium aparine
Galium mollugo agg.
Galium pumilum
Galium verum
Geranium pratense
Geum urbanum
Grossularia uva-crispa
Hedera helix
Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum  
Helleborus foetidus
Heracleum sphondylium
Hieracium cymosum
Hieracium lachenalii
Hieracium murorum
Hieracium pilosella
Hieracium sabaudum
Hieracium umbellatum
Hypericum perforatum
Chaerophyllum temulum
Chelidonium majus
Chenopodium album agg.
Impatiens parviflora
Inula conyzae
Iris sp. hort.
Jovibarba globifera
Juglans regia
Knautia arvensis agg.
Koeleria macrantha
Koeleria pyramidata
Laburnum anagyroides
Lactuca serriola  
Lamium album
Larix decidua
Lathyrus pratensis
Lathyrus tuberosus
Leontodon hispidus
Ligustrum vulgare
Linum austriacum
Linum catharticum
Lolium perenne
Lotus corniculatus
Lycium barbarum
Lychnis flos-cuculi
Mahonia aquifolium
Malus domestica
Medicago falcata
Medicago lupulina
Medicago minima
Medicago sativa
Medicago x varia
Melica transsilvanica
Melilotus albus
Melilotus officinalis
Monotropa hypophegea
Nonea pulla
Onobrychis viciaefolia
Ononis spinosa
Orobanche elatior
Papaver dubium agg.
Papaver rhoeas
Parthenocissus inserta
Phleum pratense
Picea abies
Picris hieracioides
Pimpinella saxifraga
Pinus sylvestris
Plantago lanceolata
Plantago major
Plantago media
Poa angustifolia
Poa annua
Poa bulbosa
Poa nemoralis
Polygala comosa
Polygonum aviculare agg.
Potentilla arenaria
Potentilla argentea
Potentilla recta
Potentilla reptans
Potentilla tabernaemontani
Prunella grandiflora
Prunella vulgaris
Prunus avium
Prunus insititia
Prunus mahaleb
Prunus spinosa
Pyrus communis
Pyrus pyraster
Quercus robur
Quercus rubra
Ranunculus bulbosus
Reseda lutea
Rhamnus cathartica
Ribes rubrum
Robinia pseudoacacia
Rosa sp.
Rubus fruticosus agg.
Rubus idaeus
Rumex crispus
Salvia pratensis
Salvia verticillata
Sambucus nigra
Sanguisorba minor
Saponaria officinalis
Scabiosa ochroleuca
Securigera varia
Sedum acre
Sedum album
Sedum sexangulare
Seseli hippomarathrum
Seseli osseum
Sesleria caerulea
Silene latifolia subsp. alba
Silene otites
Silene vulgaris
Sisymbrium loeselii
Solidago canadensis
Sonchus oleraceus
Sorbus aria agg.
Stachys recta
Stachys sylvatica
Stipa capillata
Symphoricarpos albus
Syringa vulgaris
Tanacetum vulgare
Taraxacum sect. Ruderalia
Teucrium botrys
Teucrium chamaedrys
Thymus pannonicus
Thymus praecox
Tilia cordata
Torilis japonica
Tragopogon dubius
Tragopogon orientalis
Trifolium montanum
Trifolium pratense
Trisetum flavescens
Urtica dioica
Verbascum densiflorum
Verbascum lychnitis
Veronica chamaedrys agg.
Vicia angustifolia
Vicia sativa
Vicia tenuifolia
Vicia tetrasperma
Viola arvensis
Vitis vinifera

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Publikováno dne 16.12.2015.

Fotografováno ve dnech 2.6.2009, 2.7.2009, 8.9.2009.

 

Na projekt Ohrožená pražská příroda finančně přispělo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget