Tento příspěvek byl přečten1419krát!

Přírodní rezervace se nachází při jihovýchodním okraji Prahy, podél potoka Rokytka, který se zachovává svůj přirozený charakter, což se týká i navazujícího úzkého pásu lesa. Chráněné území je součástí Přírodního parku Rokytka, který byl vymezen podél toku od Nedvězí až po Koloděje. Okolí jak přírodní rezervace, tak i přírodního parku, je silně zemědělsky využívané. Předmětem vyhlášení chráněného území byla ochrana krajinářsky významný celku – údolí Rokytky s přirozeně zalesněnými svahy a údolními loukami. Území se rozkládá na 17,5 hektarech, v nadmořské výšce mezi 319 a 350 m n. m.

přírodní rezervace Mýto

Asi nejzajímavější je přírodní rezervace na jaře, kdy zde podél potoka a v navazujících svazích vykvétá řada jarních druhů rostlin, které dokládají i přirozenost lesních porostů. Vegetačně je možné je zařadit mezi ptačincovou olšinu podél potoka (as. Stellario-Alnetum), navazující svahy mezi černýšovou dubohabřinu (as. Melampyro nemorosi-Carpinetum)

přírodní rezervace Mýto

Výrazně dominantním druhem je sasanka hajní (Anemone nemorosa), která vytváří souvislé bílé koberce. Častý je i příbuzný druh – žlutě kvetoucí sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides). Z dalších typicky jarních druhů byly zapsány hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum), orsej jarní hlíznatý (Ficaria verna subsp. bulbifera), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), plicník tmavý (Pulmonaria obscura), velmi nenápadná pižmovka mošusová (Adoxa moschatellina) s drobnými zelenožlutými květy, violka lesní (Viola reichenbachiana), pitulník žlutý (Galeobdolon luteum) a křivatec žlutý (Gagea lutea). Chybět nemohla velmi dekorativní dymnivka dutá (Corydalis cava), která vytvářela také pěkné porosty s bílými nebo fialovými květy. Vzácně byl zjištěn podbílek šupinatý (Lathraea squamaria), nezelená rostlina, která parazituje na kořenech stromů.

přírodní rezervace Mýto

V letním aspektu je možné zahlédnout bršlici kozí nohu (Aegopodium podagraria), kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), čistec lesní (Stachys sylvatica), kuklík městský (Geum urbanum), čarovník pařížský (Circaea lutetiana), krtičník hlíznatý (Scrophularia nodosa) a další.

přírodní rezervace Mýto

V keřovém patře je možné nalézt bez černý (Sambucus nigra), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgaris), třešeň ptačí (Prunus avium) nebo lísku obecnou (Corylus avellana). Ve stromovém patře se objevuje olše lepkavá (Alnus glutinosa), lípa malolistá (Tilia cordata), dub letní (Quercus robur), habr obecný (Carpinus betulus), z nepůvodních druhů modřín opadavý (Larix decidua) a dub červený (Quercus rubra).

přírodní rezervace Mýto

V místech účelového odlesnění pod vedením elektrického napětí se charakter vegetace podél potoka a je možné zde nalézt i druhy tůní a potočních společenstev – ve vodě okřehek menší (Lemna minor), na březích karbinec evropský (Lycopus europaeus), pomněnka bahenní (Myosotis palustris agg.), rozrazil potoční (Veronica beccabunga), řeřišnice hořká (Cardamine amara), sítina rozkladitá (Juncus effusus) nebo vrbovka chlupatá (Epilobium hirsutum).

přírodní rezervace Mýto

Z území jsou zmiňovány i udatnové a měsíčnicové javořiny (as. Arunco Aceretum), typické pro nížinné a suťové lesy středních Čech. Udávaný diagnostický druh těchto porostů – udatna lesní (Aruncus vulgaris) ale nebyl zjištěn.

přírodní rezervace Mýto

Jižní svahy údolí bývaly místem výskytu některých suchomilných rostlin na bývalých stepních enklávách, které sloužily jako pastviny. Částečně je pohltila chatová zástavba, částečně jsou součástí lesního porostu. V době návštěvy žádné významnější druhy nebyly zaznamenány, ale uváděna je chrpa porýnská (Centaurea stoebe), hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum) nebo pavinec horský (Jasione montana). Dokonce zde byl údajně nalezen i křivatec český (Gagea bohemica) nebo koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica).

přírodní rezervace Mýto

Luční porosty dnes představují mozaiku degradovaných porostů mezofilních ovsíkových luk (sv. Arrhenatherion elatioris) a vlhkých pcháčových luk (sv. Calthion palustris). Vyskytují se zde některé typické druhy, ale v důsledku dlouhodobého absence kosení jsou porosty více jednotvárné (převažuje menší množství odolných druhů) a se zastoupením řady ruderálních druhů. Tento stav luk se zavedením mozaikovité seče a občasným přepásáním koňmi zlepšuje, ale řadu vzácných druhů už vymizela. Týká se to např. prstnatce májového (Dactylorhiza majalis) nebo suchopýru úzkolistého (Eriophorum angustifolium), údajně zde stále přežívá kosatec sibiřský (Iris sibirica).

přírodní rezervace Mýto

Aktuálně na vlhkých loukách rostou kakost bahenní (Geranium palustre), kakost luční (Geranium pratense), pcháč zelinný (Cirsium oleraceum), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), pcháč šedý (Cirsium canum), krvavec toten (Sanguisorba officinalis), medyněk vlnatý (Holcus lanatus), kostival lékařský (Symphytum officinale), hrachor luční (Lathyrus pratensis), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris) nebo vrbina penízkovitá (Lysimachia nummularia).

přírodní rezervace Mýto

Na místech směřujících spíše k mezofilním loukám rostou ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), srha říznačka (Dactylis glomerata), svízel bílý (Galium album), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), bolševník obecný (Heracleum sphondylium), řebříček obecný (Achillea millefolium) nebo třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum). Zastoupeny jsou i četné ruderální druhy, jako pcháč rolní (Cirsium arvense), vratič obecný (Tanacetum vulgare), zlatobýl kanadský (Solidago canadensis), šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius), lopuch plstnatý (Arctium tomentosum) a další.

přírodní rezervace Mýto

Na lokální plošce s rákosinami roste mimo rákosu obecného (Phragmites australis) a chrastice rákosovité (Phalaris arundinacea) často také kakost bahenní (Geranium palustre), dále tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), pcháč zelinný (Cirsium oleraceum), opletník plotní (Calystegia sepium) nebo krtičník hlíznatý (Scrophularia nodosa).

přírodní rezervace Mýto

Z obojživelníků byl zastižen pouze skokan hnědý (Rana temporaria), pravděpodobný je aktuální výskyt v minulosti uváděné ropuchy obecné (Bufo bufo). Ptačí fauna nebyla příliš sledována, znám je výskyt strakapouda malého (Dendrocopos minor), žluny zelené (Picus viridis), krutihlava obecného (Jynx torquilla) skorce vodního (Cinclus cinclus) a ledňáčka říčního (Alcedo atthis). V povodí Rokytky je udávána silná populace raka říčního (Astacus astacus). Vzhledem k charakteru toku je tento výskyt očekávatelný (časté meandry s větším množstvím úkrytů). Aktuálně je znám minimálně z blízkého Pacova u Říčan.

přírodní rezervace Mýto

Seznam druhů nalezených v přírodní rezervaci v roce 2018:

Acer pseudplatanus
Adoxa moschatellina
Aegopodium podagraria
Achillea millefolium agg.
Ajuga reptans
Alchemilla sp.
Alnus glutinosa
Anemone nemorosa
Anemone ranunculoides
Arctium tomentosum
Arrhenatherum elatius
Artemisia vulgaris
Ballota nigra
Bidens frondosa
Calamagrostis epigejos
Calystegia sepium
Cardamine amara
Carex acuta
Carex remota
Carpinus betulus
Circaea lutetiana
Cirsium arvense
Cirsium canum
Cirsium oleraceum
Corydalis cava
Corylus avellana
Dactylis glomerata
Deschampsia cespitosa
Dipsacus fullonum
Dryopteris filix-mas
Epilobium hirsutum
Epilobium montanum
Equisetum arvense
Festuca gigantea
Ficaria verna subsp. bulbifera
Filipendula ulmaria
Gagea lutea
Galeobdolon luteum
Galeopsis speciosa
Galium album
Galium aparine
Geranium palustre
Geranium pratense
Geranium robertianum
Geum urbanum
Heracleum sphondylium
Holcus lanatus
Hypericum perforatum
Chaerophyllum aromaticum
Chaerophyllum temulum
Impatiens noli-tangere
Impatiens parviflora
Juncus effusus
Lactuca serriola
Lamium maculatum
Lapsana communis
Larix decidua
Lathraea squamaria
Lathyrus pratensis
Lemna minor
Ligustrum vulgare
Lycopus europaeus
Lysimachia nummularia
Lysimachia vulgaris
Lythrum salicaria
Myosotis palustris agg.
Persicaria hydropiper
Phalaris arundinacea
Plantago lanceolata
Plantago major
Poa nemoralis
Polygonatum multiflorum
Polygonum aviculare agg.
Prunus avium
Pulmonaria obscura
Quercus robur
Quercus rubra
Rubus fruticosus agg.
Rubus idaeus
Rumex crispus
Rumex obtusifolius
Salix caprea
Salix cinerea
Salix fragilis
Sambucus nigra
Sanguisorba major
Scrophularia nodosa
Scutellaria galericulata
Solidago canadensis
Stachys sylvatica
Stellaria holostea
Symphytum officinale
Tanacetum vulgare
Tilia cordata
Tussilago farfara
Urtica dioica
Valeriana excelsa subsp. sambucifolia
Veronica beccabunga
Vicia sepium
Viola reichenbachiana

přírodní rezervace Mýto

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Fotografováno ve dnech 14.4.2018 a 19.8.2018.

LogoPraha

 

Na projekt „Pražskou přírodou – poznávání a propagace přírodně cenných lokalit a ohrožených druhů“ finančně přispělo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget