Tento příspěvek byl přečten2630krát!

Lokalita chráněného území se nachází mezi obcemi Smečno a Kačice, ve výběžku lesního porostu, který je součástí Přírodního parku Džbán.

Smečenská rokle

Západní hranici tvoří křižovatka silnic Kačice-Smečno-Kamenné Žehrovice, východní hranice probíhá po lesní pěšině v souvislém lesním porostu. Tato pěšina je součástí historické cesty, která pokračovala k blízkému zemědělskému objektu označovaném jako Ovčín. Přestože i na historických snímcích je Smečenská rokle zalesněná, je při jižní hranici patrná alejová výsadba s dožívajícími statnými duby a lípami.

Smečenská rokle

Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 372-416 m n.m., přičemž nadmořské výšky dosahuje při západní hranici pod křižovatkou silnic.  Posláním památky je ochrana geologického profilu džbánskou křídou s bohatou kalcifilní květenou.

Smečenská rokle

Suťové lesy (svaz Tilio-Acerion) jsou místy pěkně zachovalé a s bohatým bylinným podrostem. Je to dáno kontinuitou lesa, která je patrná na historických snímcích, kdy příkrá skalnatá rokle byla pro zemědělství nevyužitelná. Ve stromovém patře se objevuje dominantně zejména javor klen (Acer pseudoplatanus), méně javor mléč (A. platanoides; zasahující často do keřového patra), dále dub letní (Quercus robur), buk lesní (Fagus sylvatica), habr obecný (Carpinus betulus), ale také výsadby smrku (Picea abies) nebo modřínu (Larix decidua). V keřovém patře byly zaznamenány hlohy (Crataegus sp.), lísky (Corylus avellana), rybíz alpínský (Ribes alpinum), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), javor klen (Acer pseudoplatanus), javor mléč (A. platanoides), lípa srdčitá (Tilia cordata), bez (Sambucus nigra), habr (Carpinus betulus), zimolez obecný (Lonicera xylosteum), brslen evropský (Euonymus europaea) nebo střemchy (Prunus padus).

Smečenská rokle

V bylinném patře žádné diagnostické ani obvyklé dominantní druhy nebyly zjištěny. Dominantně zde rostla bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), z dalších charakteristických druhů suťového lesa Actaea spicata, Athyrium filix-femina, Epilobium montanum, Galeobdolon luteum, Lathyrus vernus, Melica nutans, Oxalis acetosella, Poa nemoralis, Pulmonaria obscura a Urtica dioica. Z dalších druhů byly zaznamenány Aegopodium podagraria, Anemone nemorosa, Brachypodium sylvaticum, Carex digitata, Carex sylvatica, Circaea lutetiana, Dryopteris carthusiana, Dryopteris filix-mas, Geranium robertianum, Geum urbanum, Hepatica nobilis, Lysimachia nummularia, Polygonatum multifolorum nebo Scrophularia nodosa. V bylinném patře dále rostly semenáčky dřevinného patra: Aesculus hippocastanum, Juglans regia nebo Acer platanoides

Smečenská rokle

Některými druhy porosty upomínají spíše hercynské dubohabříny svazu Carpinion, i když se zde dominantně habry vyskytují spíše výjimečně. Především je to jaterník podléška (Hepatica nobilis), objevují se i další obvyklé druhy, jako sasanka hajní (Anemone nemorosa), zvonek řepkovitý (Campanula rapunculoides), zvonek broskvolistý (C. persicifolia), pitulník žlutý (Galeobdolon luteum), jestřábník zední (Hieracium murorum), hrachor jarní (Lathyrus vernus), strdivka nicí (Melica nutans), lipnice hajní (Poa nemoralis), plicník tmavý (Pulmonaria obscura) nebo ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea).

Smečenská rokle

Na dně rozšířené části údolí (ve východní části přírodní památky) roste u potoka střemchová jasenina (Pruno-Fraxinetum). Nápadné je větší zastoupení jasanu (Fraxinus excelsior) ve stromovém patře, přítomny ale zůstávají mléče (Acer platanoides), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) nebo javor klen (Acer pseudoplatanus). V keřovém patře rostou lísky (Corylus avellana), bezy (Sambucus nigra) a mléče (Acer platanoides). V bylinném patře byly mj. zapsány dominantně se vyskytující bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), z diagnostických druhů vrbina hajní (Lysimachia nemorum), z ostatních druhů Circaea lutetiana, Carex sylvatica, Dryopteris filix-mas, Geum urbanum, Stachys sylvatica, Urtica dioica a Mercurialis perennis.

Smečenská rokle

V části přírodní památky byly vysazeny nepůvodní dřeviny, jako jírovec maďal (Aesculus hippocastanum), javor jasanolistý (Acer negundo – jihozápadní část přírodní památky) a trnovník akát (Robinia pseudacacia – severní část přírodní památky).

Smečenská rokle

Seznam druhů cévnatých rostlin nalezených v přírodní památce v roce 2016:

Acer campestre
Acer negundo
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Adoxa moschatellina
Aegopodium podagraria
Aesculus hippocastanum
Alliaria petiolata
Anemone nemorosa
Anthriscus sylvestris
Arctium tomentosum
Arrhenatherum elatius
Artemisia vulgaris
Athyrium filix-femina
Avenella flexuosa
Ballota nigra
Betula pendula
Brachypodium sylvaticum
Calamagrostis epigejos
Calystegia sepium
Campanula persicifolia
Campanula rapunculoides
Capsella bursa-pastoris
Carex digitata
Carex remota
Carex sylvatica
Carpinus betulus
Circaea lutetiana
Cirsium arvense
Cirsium oleraceum
Clinopodium vulgare
Convolvulus arvensis
Cornus sanguinea
Corydalis cava
Corylus avellana
Crataegus sp.
Dactylis glomerata
Dryopteris carthusiana
Dryopteris filix-mas
Epilobium montanum
Equisetum arvense
Euonymus europaea
Eupatorium cannabinum
Euphorbia helioscopia
Fagus sylvatica
Ficaria verna
Fragaria vesca
Fraxinus excelsior
Fumaria officinalis
Gagea lutea
Gagea pratensis
Galeobdolon luteum
Galeobdolon sp.
Galeopsis tetrahit
Galinsoga parviflora
Galium aparine
Geranium pratense
Geranium pusillum
Geranium robertianum
Geum urbanum
Hedera helix
Hepatica nobilis
Hieracium murorum
Chaerophyllum temulum
Chelidonium majus
Impatiens parviflora
Juglans regia
Lactuca serriola
Lamium album
Lamium maculatum
Larix decidua
Lathyrus vernus
Ligustrum vulgare
Lithospermum arvense
Lonicera xylosteum
Lycopsis arvesis
Lysimachia nummularia
Melica nutans
Mentha aquatica
Mentha x rotundifolia
Mercurialis perennis
Moehringia trinervia
Mycelis muralis
Oxalis acetosella
Picea abies
Pinus sylvestris
Plantago major
Poa nemoralis
Polygonatum multiflorum
Populus tremula
Potentilla anserina
Prunella vulgaris
Prunus avium
Prunus domestica
Prunus padus
Prunus spinosa
Pulmonaria obscura
Quercus robur
Ranunculus repens
Reynoutria japonica
Ribes alpinum
Ribes rubrum
Robinia pseudacacia
Roegneria canina
Rosa sp.
Rubus fruticosus agg.
Rubus idaeus
Sambucus nigra
Sanicula europaea
Scrophularia nodosa
Senecio nemorensis agg.
Silene latifolia subsp. alba
Sorbus aucuparia
Stachys sylvatica
Stellaria holostea
Stellaria media
Stellaria nemorum
Symphoricarpos albus
Taraxacum sect. Ruderalia
Thlaspi arvense
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Tripleurospermum inodorum
Ulmus glabra
Urtica dioica
Veronica hederifolia agg.
Veronica chamaedrys
Veronica officinalis
Veronica persica
Viola arvensis
Viola hirta
Viola odorata
Viola tricolor
Virga strigosa
Viscum album subsp. austriacum

Autor textů a fotografií: Daniel Hrčka.

Fotografováno dne 13.8.2016.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget