Praha

Cennou plochou v přírodním parku Drahaň-Troja na severu Prahy, v samém středu Trojské kotliny, je okolí usedlostí Sklenářka a Hrachovka. Tvoří ji výslunné stepní svahy, které se zvedají od silnice v ulici Pod Hrachovkou (od zoologické zahrady) a pokračují až… Číst více

Přírodní památka u Hájů chrání v Praze poměrně ojedinělé biotopy pramenišť a podmáčených luk. Byla vyhlášena v roce 1982 na ploše 6,6 hektaru. Jako předmět ochrany jsou ve zřizovacím předpisu uvedena ojedinělá ostřicomechová společenstva na výstupech vápnitých pramenů.

V lesních… Číst více

Jádro přírodní památky Jabloňka tvoří nejstrmější skalnaté stráně tzv. Černé skály na pravém břehu Vltavy, ohraničené na severu zámečkem Jabloňka a na jihu Povltavskou ulicí. Její součástí je i přilehlý les a stepní svahy nad skalní stěnou.

Geologický podklad tvoří… Číst více

Identifikovat přírodní památku Baba, která se nachází v severní části Prahy, není tak složité. Důvodem je nápadně vyhlížející zřícenina, kterou při cestě podél údolí Vltavy prakticky nelze přehlédnout. Přestože by se očekávala její delší historie, byla dostavěná až v novější… Číst více

Z protějšího břehu Vltavy je zoologická zahrada patrná jako výrazný skalní hřeben, který se postupně zdvihá od východu k západu. Zatímco svahy k severu a severozápadu jsou mírné, svahy obrácené k jihu a jihozápadu se strmě svažují do vltavského údolí… Číst více

Prokopské údolí je bezesporu jedním z nejznámějších přírodních celků Prahy. Jako území v širším centru Prahy je oblíbené jak u cyklistů, tak u výletníků. Strmé skály, zarůstající rokle, stinné lesní porosty nebo příjemná zákoutí vytvořili z této části Prahy vyhledávané… Číst více

Celé území tvoří výrazný skalní hřeben, zčásti ukrytý mezi stromy, tvořený buližníky (silicity) a na úpatí skály buližníkovou sutí. Masiv vystupuje z uloženin spraší, sprašových a písčitých hlín. Za historií a původem celého masivu se musíme vypravit až do starohor… Číst více

Významná stepní lokalita na jižně orientovaném svahu v Trojské ulici (směřující do vltavského údolí). Je složena ze dvou samostatných ploch spojených ochranným pásmem. Geologický podklad tvoří rozpadavé břidlice, které místy vycházejí na povrch. Vznikly usazováním v ordovickém moři a patří… Číst více

Chráněné území Podhoří je jedním z nejcennějších chráněných území v Trojské kotlině. Unikátně zachovalá společentva na strmých skalních srázech nad údolím Vltavy chrání řadu vzácných živočichů a rostlin. Velký rozdíl mikroklimatu a mikroreliéfu podmiňuje také velkou rozmanitost společenstev. Celé území… Číst více

Zřejmě nejvíce nedoceněnou částí přírodní parku Drahaň-Troja je Drahanské údolí. Táhne se od Vltavy až k městské části Dolní Chabry. Velká rozmanitost území je dána především jeho členitostí – naleznete zde jak rákosiny, břehové porosty, údolní louky, tak lesní společenstva… Číst více