Tento příspěvek byl přečten856krát!

Třída: Mammaliasavci

Řád: Chiropteraletouni

Čeleď: Vespertilionidaenetopýrovití

netopýr hvízdavý

Možnosti záměny, příbuzné druhy: Velmi podobný je netopýr nejmenší (Pipistrellus pygmaeus), od něhož se mimo echolokačních hlasů odlišuje nepatrně větší velikostí, špičatějším čenichem, který nemá mezi nozdrami kožní val a u dospělých samců zbarvením penisu. Oproti netopýru parkovému (Pipistrellus nathusii) má 5. prst křídla kratší než 42 mm.

Ekologie: Netopýr hvízdavý je charakteristickým druhem lesů parkového typu, listnatých a smíšených lesů, kde v létě osídluje dutiny a štěrbiny stromů. V současnosti se adaptoval i na život v kulturní krajině a městských aglomeracích, kde ho lze nalézt zvláště ve štěrbinových úkrytech na budovách. Typicky se objevuje v místech s dostatkem vodních ploch a toků.

Celkový areál rozšíření: Je rozšířen téměř v celé Evropě (s výjimkou Islandu a severní Skandinávie). Na východě zasahuje do střední Asie, Přední Indie a jihovýchodní Číny. Žije i v severozápadní Africe.

Rozšíření na území České republiky: Na většině území jde o běžný druh netopýra, ale v některých oblastech zcela chybí (Českomoravská vrchovina) nebo se objevuje až v poslední době (střední Čechy a Polabí). Velmi hojný je v západních Čechách a na střední a jižní Moravě. Lze zastihnout nejčastěji do nadmořské výšky 600 m n.m. a v městském (či vesnickém) prostředí. Typické jsou pro něj na konci léta nápadné invaze početných skupin do domů a budov.

Rozšíření na území Hlavního města Prahy: Nálezy netopýra hvízdavého pocházejí více méně z celé Prahy s větší vazbou na parky a lesnatá území. Znám je z Obory Hvězda, Prokopského údolí či Radotínského údolí, Modřanské rokle, Kunratického lesa, lesů v okolí Hostivaře a jinde. Dílčí nálezy z budov jsou hlášeny z různých míst Prahy.

Ohrožení a ochrana: Podobně jako u netopýra nejmenšího může být netopýr hvízdavý ohrožen úbytkem stromů s dutinami. Vzhledem k větší vazbě na městské aglomerace je více ohrožený při přestavbách střech a půdních prostor. V době zimování je nacházen ve štolách či jeskyních spíše vzácně (výjimkou je přepouštěcí kanál Slapské přehrady, kde každoročně zimuje několik tisíc jedinců tohoto druhu). Podle červeného seznamu je řazen mezi málo dotčené druhy (LC), zákonem je chráněn jako druh silně ohrožený. Je to také evropsky významný druh uvedený ve směrnici č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, v příloze IV.

Autor textu: Daniel Hrčka.

Autor fotografií: Přemysl Tájek.

ZAJÍMAJÍ VÁS I DALŠÍ EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY? POŘIĎTE SI PUBLIKACI „EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY PRAHY“.

Zdarma k vyzvednutí na Magistrátu hl. m. Prahy, k zapůjčení v knihovnách v Praze, Kladně, Plzni, Olomouci, Ostravě..

Bližší informace také na facebookových stránkách spolku.