SALVIA – EKOLOGICKÝ INSTITUT, z.s.

Lokalita chráněného území se skládá ze dvou navzájem oddělených částí, vzdálených od sebe necelý 1 km, situované do téměř zalesněné centrální části přírodního parku Džbán. Východní kraj obou částí se nachází u silnice Louny-Řevničov. Zaříznuté hluboké údolí vodoteče zde rychlou… Číst více

Lokalita chráněného území se nachází asi 5 km východně od města Mělník, při jihozápadním okraji obce Mělnická Vrutice, v menadrující nivě řeky Pšovka. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 184-186 m n.m. Severní hranici tvoří železniční trať Mělník-Mšeno, jižní hranici tvořil původně… Číst více

Prokopské údolí je bezesporu jedním z nejznámějších přírodních celků Prahy. Jako území v širším centru Prahy je oblíbené jak u cyklistů, tak u výletníků. Strmé skály, zarůstající rokle, stinné lesní porosty nebo příjemná zákoutí vytvořili z této části Prahy vyhledávané… Číst více

Z protějšího břehu Vltavy je zoologická zahrada patrná jako výrazný skalní hřeben, který se postupně zdvihá od východu k západu. Zatímco svahy k severu a severozápadu jsou mírné, svahy obrácené k jihu a jihozápadu se strmě svažují do vltavského údolí… Číst více

Celé území tvoří výrazný skalní hřeben, zčásti ukrytý mezi stromy, tvořený buližníky (silicity) a na úpatí skály buližníkovou sutí. Masiv vystupuje z uloženin spraší, sprašových a písčitých hlín. Za historií a původem celého masivu se musíme vypravit až do starohor… Číst více

Chráněné území Podhoří je jedním z nejcennějších chráněných území v Trojské kotlině. Unikátně zachovalá společentva na strmých skalních srázech nad údolím Vltavy chrání řadu vzácných živočichů a rostlin. Velký rozdíl mikroklimatu a mikroreliéfu podmiňuje také velkou rozmanitost společenstev. Celé území… Číst více

Významná stepní lokalita na jižně orientovaném svahu v Trojské ulici (směřující do vltavského údolí). Je složena ze dvou samostatných ploch spojených ochranným pásmem. Geologický podklad tvoří rozpadavé břidlice, které místy vycházejí na povrch. Vznikly usazováním v ordovickém moři a patří… Číst více

Zřejmě nejvíce nedoceněnou částí přírodní parku Drahaň-Troja je Drahanské údolí. Táhne se od Vltavy až k městské části Dolní Chabry. Velká rozmanitost území je dána především jeho členitostí – naleznete zde jak rákosiny, břehové porosty, údolní louky, tak lesní společenstva… Číst více

Bohnické údolí bylo vyhlášeno jako chráněné území v roce 1982. Celková rozloha vlastní přírodní památky činí 4,6 hektarů, navazující ochranné pásmo má rozlohu téměř 40 hektarů. Je tvořeno jižně orientovaným svahem v bočním zalesněném údolí Vltavy v těsné návaznosti na… Číst více

Předmětem ochrany přírodní památky jsou skalnaté k jihu obrácené svahy tvořené proterozoickými břidlicemi s výchozy buližníku. Na ně je vázán výskyt vzácných teplomilných druhů živočichů a rostlin. Chráněné území je tvořeno mělkým údolím začínajícím v blízkosti objektů Psychiatrické léčebny Bohnice… Číst více