Tento příspěvek byl přečten1995krát!

Dívčí skok je výrazný skalnatý hřeben v centrální části přírodní rezervace Divoká Šárka. Tok Šáreckého potoka zde vymodeloval úchvatné skalní stěny, které přes potok pokračují na skále u Nebušic.

Divoká Šárka, Dívčí skok

Divoká Šárka, Dívčí skok

Na rozdíl od Šestákovy nebo Kozákovy skály ale svahy Dívčího skoku nebyly obohaceny o živiny z dávného osídlení, a proto se zde na extrémně kyselých buližnících vyvíjejí jen druhově chudá společenstva.

Divoká Šárka, Dívčí skok

Divoká Šárka, Dívčí skok

Na buližníkových skalách, zejména na extrémních skalnatých výchozech, ale i na mírnějších svazích, roste suchá acidofilní doubrava. Ve stromovém patře jsou zastoupeny duby (Quercus robur, Q. petraea), v keřovém patře (pokud je vyvinuto) javory (Acer platanoides, A. pseudoplatanus), břízy (Betula pendula), borovice (Pinus sylvestris), jeřáby (Sorbus aucuparia), hlohy (Crataegus sp.), krušina (Frangula alnus) a růže (Rosa sp.). Dominantním druhem je bika bělavá (Luzula luzuloides), vřes obecný (Calluna vulgaris), kostřava ovčí (Festuca ovina), metlička křivolaká (Avenella flexuosa) a další.

Divoká Šárka, Dívčí skok

Divoká Šárka, Dívčí skok

Nejfrekventovanějšími druhy bylinného patra je metlička křivolaká (Avenella flexuosa), vřes obecný (Calluna vulgaris), kostřava ovčí (Festuca ovina), konopice (Galeopsis sp.), bika bělavá (Luzula luzuloides), smolnička obecná (Lychnis viscaria), lipnice hajní (Poa nemoralis), kokořík vonný (Polygonatum odoratum), osladič obecný (Polypodium vulgare), duby (Quercus petraea, Quercus robur), šťovík menší (Rumex acetosella), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea) a brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus). Tyto porosty s vřesem a metličkou křivolakou představují pravděpodobně původní typ lesních porostů.

Divoká Šárka, Dívčí skok

Na severních svazích je vyvinuta štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin. Na stabilizované a zarůstající suti byly zaznamenány metlička křivolaká (Avenella flexuosa), bříza bělokorá (Betula pendula), puchýřník křehký (Cystopteris fragilis), kapraď osténkatá (Dryopteris carthusiana), kapraď samec (Dryopteris filix-mas), opletka obecná (Fallopia convolvulus), konopice (Galeopsis sp.), netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora), bika bělavá (Luzula luzuloides), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), osladič obecný (Polypodium vulgare), dub zimní (Quercus petraea), ostružiník maliník (Rubus idaeus), šťovík menší (Rumex acetosella) a jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia).

Divoká Šárka, Dívčí skok

Časté jsou výsadby nepůvodních dřevin. Při cestě po centrální pěšině byly ve stromovém patře zaznamenány zejména modřín opadavý (Larix decidua), trnovník akát (Robinia pseudacacia) a smrk ztepilý (Picea abies), dále habr obecný (Carpinus betulus) a borovice lesní (Pinus sylvestris), v keřovém patře trnovník akát (Robinia pseudacacia), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), krušina olšová (Frangula alnus), dub červený (Quercus rubra), bez černý (Sambucus nigra), habr obecný (Carpinus betulus), bříza bělokorá (Betula pendula) a třešeň ptačí (Prunus avium).

Divoká Šárka, Dívčí skok

Svažitý les vegetačně odpovídá opět suché acidofilní doubravě narušené výsadbou nepůvodních dřevin – modřínu (Larix decidua), příp. dubu červeného (Quercus rubra), část porostů zaujímá i trnovník akát (Robinia pseudacacia), často je zastoupena i borovice lesní (Pinus sylvestris).

Divoká Šárka, Dívčí skok

Z nemnoha ohrožených druhů byly zaznamenány kerblík třebule štětinoplodý (Anthriscus cerefolium subsp. trichosperma), skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), křivatec vstřícnolistý (Gagea transversalis), strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica) a kolenec Morisonův (Spergula morisonii).

Divoká Šárka, Dívčí skok

Při jižním okraji Dívčího skoku je malá ploška s úzkolistými suchými trávníky, lokálně také vegetací efemér a sukulentů (především s efemérami). Dominuje kostřava žlábkatá (Festuca rupicola), pouze místy ploška zarůstá ovsíkem vyvýšeným (Arrhenatherum elatius). Vegetačně připomíná Kozákovu skálu. Ze zajímavějších druhů byly zapsány mochna písečná (Potentilla arenaria), kolenec Morisonův (Spergula morisonii) a rozrazil Dilleniův (Veronica dillenii).

Divoká Šárka, Dívčí skok

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Fotografováno v letech 2016 a 2017.

[logo praha]

 

Na projekt „Divoká Šárka – botanický průzkum a popularizace přírodní rezervace“ finančně přispělo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget