Tento příspěvek byl přečten1438krát!

Území se nachází na levém břehu Radotínského potoka, západně od městské čtvrti Lochkov a kopíruje hranice národní přírodní památky Lochkovský profil. Zatímco severní část plynule přechází v plošinu směřující ke Slivenci, jsou jižní, západní a východní část tvořeny často až příkrými skalnatými svahy spadajícími do údolí Radotínského a Lochkovského potoka.

Lochkovský profil

Geologicky je lokalita součástí klasické oblasti prvohor pražské pánve, ve které lze zastihnout profil silurskými a devonskými souvrstvími. Významné jsou mezinárodní opěrné profily, území je významné i paleontologicky.

Lochkovský profil

I když botanický význam je spíše podružný, zachovala se zde místy společenstva suchých trávníků a skalních stepí s četnými vzácnými a ohroženými druhy. Vznikla dlouhodobým hospodařením (pastvou) na stanovišti odpovídajícím teplomilným doubravám. Velkou část území zabírají výsadby borovice černé (Pinus nigra) s bohatým křovinným podrostem.

Lochkovský profil

Nelesní stanoviště tvoří několik vzájemně nepropojených částí, které se nachází ve vyřezávaných průsecích pod elektrickým vedením, při odlesněné horní hraně v blízkosti lomu Hvížďalka a ve svahu nad cementárnou.

Lochkovský profil

Ve společenstvu úzkolistých suchých trávníků (Festucion valesiacae) jsou dominantními druhy kostřava žlábkatá (Festuca rupicola), ostřice nízká (Carex humilis) a místy i kavyl vláskovitý (Stipa capillata).

Lochkovský profil

Minimálně roztroušeně se vyskytuje hvězdnice chlumní (Aster amellus), z dalších druhů hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum), locika vytrvalá (Lactuca perennis), sesel fenyklový (Seseli hippomarathrum) a vzácně i koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica).

Lochkovský profil

Vegetace mozaikovitě přechází do porostů subkontinentálních širokolistých suchých trávníků (CirsioBrachypodion pinnati) s dominantními druhy sveřepem vzpřímeným (Bromus erectus) nebo válečkou prapořitou (Brachypodium pinnatum), které doplňují hlaváč žlutavý (Scabiosa ochroleuca), pupava obecná (Carlina vulgaris) nebo tolice srpovitá (Medicago falcata). Ze vzácnějších druhů jsou zastoupeny pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), oman srstnatý (Inula hirta), smldník jelení (Peucedanum cervaria) a lněnka lnolistá (Thesium linophyllon).

Lochkovský profil

Část porostů tvoří suché hercynské pěchavové trávníky (Carici humilis-Seslerietum caeruleae), v jejichž porostu se výrazně uplatňuje pěchava vápnomilná (Sesleria caerulea) společně s ostřicí nízkou (Carex humilis). Početně je zastoupena bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), častější je i chrpa chlumní širolistá (Centaurea triumfettii subsp. axillaris), z dalších vzácnějších druhů mochna písečná (Potentilla arenaria) a ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys).

Lochkovský profi

Lesní společenstva jsou reprezentována přírodně blízkými fragmenty dubohabrových hájů (Carpinion betuli).

Lochkovský profil

Území je významným refugiem teplomilné fauny, zejména co se týče zastoupení brouků, pavouků, ploštic a měkkýšů. Hlavním předmětem ochrany evropsky významné lokality je motýl přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria), který zde má reprezentativní a stálou populaci.

Lochkovský profil

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Fotografováno ve dnech 4.5.2018 a 8.6.2019.

LogoPraha

 

Na projekt „Ohrožená pražská příroda“ finančně přispělo hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget