Tento příspěvek byl přečten1155krát!

Přírodní památka se nachází při úpatí svahu, jehož součástí je také chráněné území Radotínské skály. Přístupná je od ulice K Cementárně, asi 130 metrů severně od křižovatky s ulicí Na Cikánce. Lokalita je součástí Českého krasu a také přírodního parku Radotínsko-Chuchelský háj. Přes silnici na ni navazuje národní přírodní památka Lochkovský profil.

Orthocerový lůmek

Chráněné území bylo vyhlášeno v roce 1977 na ploše 0,5 hektaru, v nadmořské výšce mezi 255–300 metry. Původně se jednalo o lůmek na stavební kámen, štěrk a vápno, který byl založen na počátku 20. století, na místě přirozeného skalního výchozu

Orthocerový lůmek

Předmětem ochrany je výchoz kopaninských vrstev silurských vápenců s typickou fosilní faunou. Jedná se o klasický geologický profil hranicí svrchních poloh kopaninského souvrství (ludlow, silur) a spodních poloh požárského souvrství (přídolí, svrchní silur), se střídajícími se polohami vápenců a břidlic. Současně jde o opěrný geologický profil k mezinárodnímu stratotypu hranice ludlow-přídolí. Území je významné výskytem zkamenělin, zejména mlžů, gastropodů, hlavonožců, graptolitů a trilobitů. První popsal faunu z naleziště ve svém díle již Joachim Barrande.

Orthocerový lůmek

Význam botanický je zanedbatelný. Území bylo negativně ovlivněno výsadbou borovice černé (Pinus nigra). Ta je patrná už na nejstarších leteckých snímcích z roku 1938 a to spíše ve vyšších částech svahu. Bohatě je v lese zastoupeno keřové patro, zejména ve světlejších místech a také výše ve svahu. Tvoří je dřišťál obecný (Berberis vulgaris), svída krvavá (Cornus sanguinea), hloh (Crataegus sp.), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), mahalebka (Prunus mahaleb), řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica) a kalina tušalaj (Viburnum lantana).

Orthocerový lůmek

Původním biotopem byly nepochybně širokolisté suché trávníky – ty se objevují jak ve spodních částech svahu nad silnicí, tak také v průseku procházejícím chráněným územím. Druhy tohoto biotopu jsou zastoupeny také ve světlinách borového lesa.

Orthocerový lůmek

Dominantnu tvoří sveřep vzpřímený (Bromus erectus), v druhově chudších porostech téměř převládá. Z dalších diagnostických druhů biotopu to jsou ostřice nízká (Carex humilis), chrba čekánek (Centaurea scabiosa), pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias), jahodník trávnice (Fragaria viridis), chrastavec rolní (Knautia arvensis), tolice srpovitá (Medicago falcata), jehlice trnitá (Ononis spinosa), jitrocel prostřední (Plantago media), šalvěj luční (Salvia pratensis), krvavec menší (Sanguisorba minor), čičorka pestrá (Securigera varia). Z druhů, které bývají součástí biotopu, nejsou ale řazeny mezi diagnostické, byly zaznamenány bělozářka větvitá (Anthericum ramosum), třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) a ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys).

Orthocerový lůmek

V území bylo navzdory nevhodným zalesňovacím akcím překvapivě nalezeno celkem 16 druhů červeného seznamu. Nejvýznamnějším druhem je devaterník šedý (Helianthemum canum) řazený mezi zranitelné druhy (VU). Z druhů téměř ohrožených (NT) byly nalezeny dřišťál obecný (Berberis vulgaris), ostřice nízká (Carex humilis), chrpa chlumní (Centaurea triumfettii subsp. axillaris), pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), trýzel škardolistý (Erysimum crepidifolium), mochna písečná (Potentilla arenaria), dub pýřitý (Quercus pubescens), sesel fenyklový (Seseli hippomarathrum).

Orthocerový lůmek

Mezi druhy málo dotčenými (LC) to jsou bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), jeřáb břek (Sorbus torminalis), ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys), mateřídouška panonská (Thymus pannonicus), mateřídouška časná (Thymus praecox) a kalina tušalaj (Viburnum lantana). Z druhů chráněných zákonem v kategorii ohrožených druhů to jsou chrpa chlumní (Centaurea triumfettii subsp. axillaris) a dub pýřitý (Quercus pubescens).

Orthocerový lůmek

Seznam druhů nalezených v přírodní památce v roce 2018:

Acer campestre
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Aegopodium podagraria
Achillea millefolium
Anthericum ramosum
Berberis vulgaris
Bromus erectus
Campanula rapunculoides
Carex humilis
Carpinus betulus
Centaurea scabiosa
Centaurea triumfettii subsp. axillaris
Cirsium acaule
Clematis vitalba
Clinopodium vulgare
Convolvulus arvensis
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Cotoneaster integerrimus
Crataegus sp.
Dactylis glomerata
Echinops sphaerocephalus
Echium vulgare
Erigeron annuus
Eryngium campestre
Erysimum crepidifolium
Euphorbia cyparissias
Falcaria vulgaris
Fragaria viridis
Galium verum
Geum urbanum
Helianthemum canum
Hieracium murorum
Hieracium sabaudum
Hypericum perforatum
Inula conyzae
Knautia arvensis
Laburnum anagyroides
Lactuca serriola
Lamium album
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum
Lotus corniculatus
Medicago falcata
Medicago lupulina
Melilotus albus
Melilotus officinalis
Ononis spinosa
Pinus nigra
Plantago lanceolata
Plantago major
Plantago media
Poa pratensis
Polygonatum odoratum
Potentilla arenaria
Potentilla reptans
Potentilla tabernaemontani
Prunus avium
Prunus mahaleb
Prunus spinosa
Quercus pubescens
Quercus robur
Reseda lutea
Rhamnus catharticus
Ribes uva-crispa
Robinia pseudacacia
Rosa sp.
Salvia pratensis
Salvia verticillata
Sanguisorba minor
Scabiosa ochroleuca
Securigera varia
Seseli hippomarathrum
Sesleria caerulea
Sonchus oleraceus
Sorbus torminalis
Syringa vulgaris
Taraxacum sect. Ruderalia
Teucrium chamaedrys
Thymus pannonicus
Thymus praecox
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Verbascum lychnitis
Veronica chamaedrys
Viburnum lantana
Viola collina
Viola hirta
Viola sp.

Orthocerový lůmek

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Fotografováno dne 17.6.2018.

LogoPraha

 

Na projekt „Ohrožená pražská příroda“ finančně přispělo hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget