Tento příspěvek byl přečten1694krát!

Přírodní rezervace Klapice byla vyhlášena v lesnatém území Radotínského údolí, resp. v příkrém svahu nad meandrujícím Šachetským potokem (který se následně vlévá do Radotínského potoka). Nachází se západně od kóty Klapice (345 m n. m.), na severu (na druhé straně údolí) navazuje na národní přírodní památku Černé rokle. Necelý jeden kilometr západně se nachází středočeská obec Kosoř.

přírodní rezervace Klapice

Chráněné území bylo vyhlášeno v roce 1988 na ploše 16,2 hektarů, v nadmořské výšce mezi 235 až 345 m n. m. a leží v Chráněné krajinné oblasti Český kras. Jako předmět ochrany byl stanoven „jedinečný porost šípákové doubravy a skalní stepi na vápenci, výskyt chráněných druhů rostlin a živočichů, geologický profil v siluru“.

přírodní rezervace Klapice

Geologickým podkladem jsou vápence svrchního siluru a spodního devonu, jejichž profily lze pozorovat v celkem devíti přirozených či umělých odkryvech. Konkrétně se jedná o částečně otevřený profil spodními polohami kopaninského souvrství v nejjižnější části, jež dále pokračuje profilem svrchního siluru (požárské souvrství, přídolí) v opuštěném lomu na chodníkovou dlažbu v údolí Šachetského potoka v jihozápadní části území. Významná je i hranice mezi stupni lochkov a prag v severozápadní části přírodní rezervace. Je to také klasické naleziště zkamenělin, kde je možné sbírat eurypteridy, phyllocaridy, graptolity a vzácnější dendroidy.

přírodní rezervace Klapice

Na severním až severozápadním svahu, ojediněle též v dolní části jižně orientovaného svahu, se nacházejí habrové a bukové doubravy (svaz Carpinion). Ve stromovém patře se objevuje habr obecný (Carpinus betulus) a dub zimní (Quercus petraea), častá je i lípa malolistá (Tilia cordata), dřeviny doplňuje jeřáb břek (Sorbus torminalis). V keřovém patře byl zapsán dřín jarní (Cornus mas), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare) a srstka angrešt (Ribes uva-crispa). V bylinném podrostu se objevuje medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), kopytník evropský (Asarum europaeum), prvosenka jarní (Primula veris), svízel lesní (Galium sylvaticum), plicník tmavý (Pulmonaria obscura), jestřábník zední (Hieracium murorum), řimbaba chocholičnatá (Pyrethrum corymbosum) nebo konvalinka vonná (Convallaria majalis).

přírodní rezervace Klapice

Na rovinaté náhorní plošině pod vrcholem Klapice se nachází ochuzená teplomilná doubrava s druhy bezkolencových luk (Melico pictae-Quercetum roboris) s prorostlíkem srpovitým (Bupleurum falcatum), jahodníkem truskavcem (Fragaria moschata), řimbabou chocholičnatou (Pyrethrum corymbosum), černýšem lučním (Melampyrum pratense) a hrachorem černým (Lathyrus niger). Druhy bezkolencových luk zastupuje bukvice lékařská (Betonica officinalis) a srpice barvířská (Serratula tinctoria).

přírodní rezervace Klapice

Významnou část západně orientovaného svahu zaujímá submediteránní bazifilní teplomilná doubrava (svaz Quercion pubescenti-petraeae), která je narušena výsadbou borovice černé (Pinus nigra). Lesostepní rozvolněné porosty na svazích lze přiřadit k bazifilním dubovým řídkolesům na mělkých suchých půdách středních a severních Čech (Lathyro colliniQuercetum pubescentis).

přírodní rezervace Klapice

Z diagnostických druhů biotopu zde rostou bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), hvězdnice chlumní (Aster amellus), která je až hojně roztroušená, válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), ostřice nízká (Carex humilis), plamének přímý (Clematis recta), třemdava bílá (Dictamnus albus), pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias), svízel sivý (Galium glaucum), kakost krvavý (Geranium sanguineum), oman srstnatý (Inula hirta), s většími porosty, kamejka modronachová (Lithospermum purpurocaeruleum), černýš hřebenitý (Melampyrum cristatum), u kterého byla zjištěna pouze jedna rostlina, smldník jelení (Peucedanum cervaria), kokořík vonný (Polygonatum odoratum), řimbaba chocholičnatá (Pyrethrum corymbosum), šalvěj luční (Salvia pratensis), čistec přímý (Stachys recta), ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys) a tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria).

přírodní rezervace Klapice

přírodní rezervace Klapice

V přírodní rezervaci se vyskytuje řada ohrožených druhů rostlin. Z těch chráněných zákonem to je bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), medovník meduňkolistý (Melittis melissophylum), třemdava bílá (Dictamnus albus), která je lokálně hojná, dřín obecný (Cornus mas), dub pýřitý (šípák) (Quercus pubescens), hvězdnice chlumní (Aster amellus), hvězdnice zlatohlávek (Aster linosyris) a plamének přímý (Clematis recta). Pro území Prahy je zvláště významný len žlutý (Linum flavum), který se vzácně vyskytuje už jen v přírodní rezervaci Prokopské údolí, zde má místně početné populace (je až hojný).

přírodní rezervace Klapice

Uváděna je i lilie zlatohlávek (Lilium martagon), kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens), kavyl Ivanův (Stipa pennata), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), chrpa chlumní (Centaurea triumfettii), zvonek boloňský (Campanula bononiensis) a tařice skalní (Aurinia saxatilis subsp. arduinii), tyto druhy nebyly v době návštěvy nalezeny.

přírodní rezervace Klapice

Seznam druhů nalezených v přírodní rezervaci Klapice v roce 2019:

Acer pseudoplatanus
Anthericum liliago
Anthericum ramosum
Arabis hirsuta
Asarum europaeum
Aster amellus
Aster linosyris
Berberis vulgaris
Betonica officinalis
Brachypodium pinnatum
Brachypodium sylvaticum
Bupleurum falcatum
Calamagrostis arundinacea
Campanula rapunculoides
Carex humilis
Centaurea scabiosa
Cirsium pannonicum
Clematis recta
Convallaria majalis
Cornus mas
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Cotoneaster integerrimus
Cuscuta epithymum
Daphne mezereum
Dictamnus albus
Euphorbia cyparissias
Fallopia dumetorum
Fragaria moschata
Fraxinus excelsior
Galium glaucum
Galium sylvaticum
Geranium sanguineum
Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum
Hieracium murorum
Hieracium sabaudum
Inula conyzae
Inula hirta
Juglans regia
Juniperus communis
Lathyrus niger
Ligustrum vulgare
Linum flavum
Lithospermum purpurocaeruleum
Lonicera xylosteum
Melampyrum cristatum
Melampyrum pratense
Melittis melissophyllum
Origanum vulgare
Peucedanum cervaria
Pimpinella saxifraga
Pinus nigra
Polygonatum odoratum
Prunella grandiflora
Pulmonaria obscura
Pyrethrum corymbosum
Quercus petraea
Quercus pubescens
Reseda lutea
Rhamnus cathartica
Ribes uva-crispa
Salvia pratensis
Sanguisorba minor
Securigera varia
Serratula tinctoria
Seseli hippomarathrum
Seseli osseum
Sesleria caerulea
Sorbus torminalis
Stachys recta
Teucrium chamaedrys
Thymus praecox
Tilia cordata
Vincetoxicum hirundinaria

přírodní rezervace Klapice

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Fotografováno dne 15.9.2019.

LogoPraha

 

Na projekt „Ohrožená pražská příroda“ finančně přispělo hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget