Tento příspěvek byl přečten1645krát!

Národní přírodní památka se nachází v širší oblasti Radotínského údolí, konkrétně v povodí Šachetského potoka, jako jedním z přítoků Radotínského potoka. Jedná se o hluboce zaříznuté údolí s převažujícími jižně a jihovýchodně orientovanými strmými svahy, které jsou místně narušené bývalými lomy. Územím prochází hranice mezi Prahou a Středočeským krajem (okresem Praha-západ), přičemž větší část se nachází v katastru obce Kosoř (v okrese Praha-západ) a do Prahy zasahuje jen malým cípem na východě. V dohledové vzdálenosti přes Radotínské údolí se nachází přírodní památka Radotínské skály, na druhém břehu údolí Šachetského potoka se zase nachází přírodní rezervace Klapice. Jak Černé rokle, tak Klapice, patří už pod správu Chráněné krajinné oblasti Český kras.

Černé rokle

Chráněné území bylo vyhlášeno už v roce 1970 na ploše téměř 13 hektarů. Předmětem ochrany je podle zřizovacího předpisu „Jedinečné odkryté hraniční vrstvy mezi silurem a devonem, resp. mezi stupni Lochkov a Prag v naprosto konkordantním uložení s množstvím význačné fauny. Jsou zde rozšířena též významná rostlinná společenstva xerotermní povahy.“ Nachází se v nadmořské výšce mezi 240 a 340 m n. m.

Černé rokle

Území je velmi významné geologicky a paleontologicky. Jsou zde zde odkryty zejména vyšší polohy lochkovského souvrství (devon). Evidovány jsou také dva mezinárodně uznané stupně staroprvohorního devonského útvaru, zvané lochkov (černošedé barvy) a prag (světleji šedé s nápadnou texturou). Na radotínské vápence nasedají vápence dvorecko – prokopské

Černé rokle

Paleontologicky je lokalita zajímavá neobyčejně hojnou a různorodou faunou, známou již od Barrandových dob. Je nacházena především ve stupni lochkov, jedná se o unikátní nálezy trilobitů, eurypteridních členovců, phyllocaridů a ryb, také ramenonožců, mlžů, plžů, hlavonožců, tentakulitů, graptolitů apod.

Černé rokle

Vápence se zde těžily až do 40. let 20. století. Byly štípány na kostky velikosti 5–6 cm (tzv. pražský formát) na chodníkovou mozaiku. Značným množstvím odpadu se lomy zase zavážely a působily tím značnou remodelaci terénu.

Černé rokle

Nejvýznamnějším biotopem jsou úzkolisté suché trávníky (Festucion valesiaceae) vyvinuté na nezarostlých místech nejčastěji v horní části území. Velké plochy zaujímají stepní pastviny s kostřavou walliskou a kavylem vláskovitým (Festuco valesiacae-Stipetum capillatae), v nichž výraznou dominantu tvoří kavyl vláskovitý (Stipa capillata), velmi častá je i vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum). Zapsány byly i následující druhy: mochna písečná (Potentilla arenaria), ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys), mateřídouška časná (Thymus praecox), sesel fenyklový (Seseli hippomarathrum), ostřice nízká (Carex humilis), rozchodník šestiřadý (Sedum sexangulare) a další. Překvapením byl i výskyt kriticky ohroženého chruplavníku většího (Polycnemum majus).

Černé rokle

Velmi vzácně se na menších ploškách objevují i širokolisté suché trávníky, konkrétně širokolisté válečkové trávníky teplých oblastí (Scabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnati). Mimo dominantní válečky prapořité (Brachypodium pinnatum) v nich rostl čistec přímý (Stachys recta), pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), chrpa čekánek (Centaurea scabiosa), jahodník trávnice (Fragaria viridis), devaterník velkokvětý tmavý (Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum), řepík lékařský (Agrimonia eupatoria) a hlaváč bledožlutý (Scabiosa ochroleuca).

Černé rokle

Skalnaté výchozy a skalní odkryvy v místech bývalých lomů jsou bud zcela bez vegetace nebo s hercynskou skalní vegetace s kostřavou sivou (Alysso-Festucion pallentis), konkrétně kostřavovou vegetací středočeských a severočeských minerálně bohatých skal (Seselio osseiFestucetum pallentis).

Černé rokle

Pod skalními stěnami na sutích a odvalech z lomu se objevují typické druhy sutí, jako je ožanka hroznatá (Teucrium botrys) a konopice úzkolistá (Galeopsis angustifolia). Větší je zastoupení teplomilných druhů, např. chrpa chlumní (Centaurea triumfettii subsp. axillaris), krvavec menší (Sanguisorba minor), šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata), pupava obecná a další. Nechybí ani druhy synantropních stanovišť, jako je škarda smrdutá mákolistá (Crepis foetida subsp. rhoeadifolia).

Černé rokle

Z ohrožených druhů (EN) jsou zde evidovány sasanka lesní (Anemone sylvestris), třezalka ozdobná (Hypericum elegans), třešeň křovitá (Prunus fruticosa) a čistec německý (Stachys germanica). Mezi zranitelnými druhy (VU) jsou údaje o výskytu huseníku převislého (Arabis turrita), zvonku boloňského (Campanula bononiensis), hořce brvitého (Gentianopsis ciliata), devaterníku šedého (Helianthemum canum) a koniklece lučního českého (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica). Mezi druhy těměř ohroženými (NT), které jsou současně chráněné zákonem, jsou zde uváděny bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), tařice skalní (Aurinia saxatilis subsp. arduini), chrpa chlumní (Centaurea triumfettii subsp. axillaris), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), plamének přímý (Clematis recta), kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens), dub pýřitý (Quercus pubescens) a kavyl sličný (Stipa pulcherrima).

Černé rokle

Seznam druhů nalezených v národní přírodní památce v roce 2019:

Acinos arvensis
Agrimonia eupatoria
Achillea millefolium agg.
Anthericum liliago
Arabis hirsuta
Asperula cynanchica
Berberis vulgaris
Bothriochloa ischaemum
Brachypodium pinnatum
Campanula rapunculoides
Carex humilis
Carlina vulgaris
Centaurea scabiosa
Centaurea stoebe
Centaurea triumfettii subsp. axillaris
Cirsium acaule
Colutea arborescens
Cotoneaster integerrimus
Crataegus sp.
Crepis foetida subsp. rhoeadifolia
Cuscuta epithymum
Dianthus carthusianorum
Echium vulgare
Erodium cicutarium
Eryngium campestre
Euphorbia cyparissias
Festuca rupicola
Festuca valesiaca
Fragaria vesca
Fragaria viridis
Galeopsis angustifolia
Helianthemum canum
Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum
Hieracium pilosella
Hieracium sabaudum
Hypericum perforatum
Lactuca viminea
Ligustrum vulgare
Medicago falcata
Medicago lupulina
Melica transsilvanica
Pimpinella saxifraga
Plantago media
Polycnemum majus
Potentilla arenaria
Potentilla heptaphylla
Potentilla tabernaemontani
Prunus spinosa
Rhamnus cathartica
Salix caprea
Salvia pratensis
Salvia verticillata
Sanguisorba minor
Scabiosa ochroleuca
Sedum album
Sedum sexangulare
Seseli hippomarathrum
Setaria pumila
Stachys recta
Stipa capillata
Teucrium botrys
Teucrium chamaedrys
Thymus pannonicus
Thymus praecox

Černé rokle

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Fotografováno dne 15.9.2019.

LogoPraha

 

Na projekt „Ohrožená pražská příroda“ finančně přispělo hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget